Miere cu goji Ro­ua Flo­ri­lor de la Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Pro­pri­e­tăți­le ui­mi­to­ru­lui goji ating po­te­nția­lul ma­xim atunci când fruc­te­le sunt hi­dra­ta­te, nu us­ca­te. Și ce hi­dra­ta­re ar pu­tea fi mai po­tri­vi­tă de­cât cea pe ca­re o obți­nem cu aju­to­rul mi­e­rii! De ace­ea, com­pa­nia Api­da­va a lan­sat, sub mar­ca Ro­ua Flo­ri­lor, spe­cia­li­ta­tea miere cu goji. Goji e un an­ti­o­xi­dant pu­ter­nic, întă­rește mușchi­ul car­diac, for­ti­fi­că sis­te­mul imu­ni­tar și re­du­ce efec­te­le pro­ce­su­lui de îmbă­trâni­re. Are un co­nți­nut foar­te ma­re de vi­ta­mi­na A, B1, B2, B6 și E, o vi­ta­mi­nă foar­te rar întâlni­tă în ali­men­te, dar și de fi­er, zinc și fi­bre. Co­nți­ne toți cei opt ami­noa­ci­zi ese­nția­li. Iar aces­tor ca­li­tăți de ex­ce­pție li se adau­gă pro­pri­e­tăți­le be­ne­fi­ce ale mi­e­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.