PRI­ME­LE ME­RE COAP­TE

Multe soi­uri tim­pu­rii fac în tim­pul ve­rii fruc­te cro­can­te. Me­ri­tă să le cul­ti­vați, de­oa­re­ce me­re­le aro­ma­te de va­ră se con­su­mă proas­păt cu­le­se din po­mi!

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Me­re­le ca­re se coc du­pă fruc­te­le de pă­du­re, dar înain­tea pru­ne­lor și pe­re­lor au fost foar­te apre­cia­te înain­te de apa­riția co­me­rțu­lui mon­dial cu fruc­te. Astă­zi gă­sim me­re tot anul, dar ce­le proas­păt cu­le­se din po­mi ră­mân ce­le mai aro­ma­te și mai gus­toa­se.

Când ale­geți soi­u­ri­le de va­ră, ori­en­tați-vă du­pă gust, dar și du­pă re­zis­te­nța la ru­gi­nă și făi­na­re. Pro­fe­si­o­niștii re­co­man­dă încă un cri­te­riu: soi­u­ri­le tra­diți­o­na­le, cum este ‘Ja­mes Gri­e­ve’, au o fe­re­as­tră fi­xă și scur­tă de cu­les. Când sunt coap­te, me­re­le încântă prin pul­pa acrișoa­ră, ze­moa­să și ușor înțe­pă­toa­re. Dar da­că le cu­le­geți câte­va zi­le mai târziu, vor fi făi­noa­se și fa­de. Din fruc­te­le cu­le­se târziu pu­teți fa­ce suc, dar da­că vreți me­re proas­pe­te, ale­geți soi­uri pre­cum ‘Pi­ros’ sau ‘Gal­mac’. Fruc­te­le aces­to­ra pot fi păs­tra­te 3 săp­tă­mâni într-o piv­niță ră­co­roa­să și cu aer umed. ‘Gra­ven­stei­ner’ are un parfum in­tens și o aro­mă in­con­fun­da­bi­lă.

Pul­pa me­re­lor tim­pu­rii este mai ze­moa­să și mai fi­nă de­cât a mul­tor me­re de toam­nă sau de iar­nă, dar se înmoaie re­pe­de. Da­că nu con­su­mați fruc­te­le ime­diat, cel mai bi­ne este să le tran­sfor­mați în suc sau com­potDis­po­zi­ti­vul de cu­les me­re se nu­mește și „hoț de fruc­te”. Ti­ja lun­gă per­mi­te cu­le­ge­rea me­re­lor din vârful po­mi­lor. Mo­de­le­le te­les­co­pi­ce ajung până la o înă­lți­me de 5 m

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.