SE­MI­NȚE DE RIDICHE BLUMEN

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Co­nți­nând puți­ne ca­lo­rii, bo­ga­te în apă și cu un in­di­ce gli­ce­mic scă­zut, ri­di­chi­le re­pre­zin­tă o ex­ce­len­tă sur­să de să­ruri mi­ne­ra­le, po­ta­siu, cal­ciu, fi­er și fi­bre. Din­tre mi­ne­ra­le pre­do­mi­nă po­ta­si­ul. Au un co­nți­nut bo­gat de vitamina C, pre­cum și acid fo­lic și vi­ta­mi­ne din gru­pa B, în spe­cial B1, B2, B3, B5 și B6. Aces­te le­gu­me co­nțin și fi­bre și an­ti­o­xi­da­nți. Ri­di­chi­le au pro­pri­e­tăți de ar­de­re a gră­si­mi­lor, sunt un di­u­re­tic na­tu­ral și au be­ne­fi­cii de­o­se­bi­te asu­pra sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Su­cul, cu pro­pri­e­tăți an­ti­in­fla­ma­toa­re, este un re­me­diu pen­tru bo­li­le respiratorii și ră­ce­li. Are pro­pri­e­tăți pu­ri­fi­ca­toa­re, sti­mu­le­a­ză ac­ti­vi­ta­tea fi­ca­tu­lui și a ve­zi­cii bi­lia­re și este un to­nic di­ges­tiv. Are efect di­u­re­tic, se­da­tiv și an­tia­ler­gic. Deci, de ce să nu ale­gi din mai multe soi­uri pro­pu­se de BLUMEN, cum ar fi ri­di­chea roșie ro­tun­dă, ri­di­chea ro­tun­dă roșie cu punct alb, ri­di­chea al­bă lu­mâna­re de ghe­ață sau ri­di­chea nea­gră ro­tun­dă de iar­nă?

Preț: 5 lei/plic www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.