Ve­de­tă în ghi­veci: floa­rea-pa­si­u­nii

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Plan­ta căță­ră­toa­re ori­gi­na­ră din Ame­ri­ca de Sud se cul­ti­vă la noi ca plan­tă de ghi­veci. În tim­pul ve­rii se sim­te bi­ne pe bal­con sau pe te­ra­să și poa­te atin­ge o înă­lți­me de 1 până la 2 me­tri. Flo­ri­le exo­ti­ce și atră­gă­toa­re au un parfum fin. În zi­le­le fi­er­bi­nți, plan­te­le ca­re fac multe flori tre­bu­ie uda­te din belșug, iar până în au­gust au ne­voie de îngrășă­mânt săp­tă­mânal. Floa­rea-pa­si­u­nii nu su­por­tă iar­na afa­ră, așa că tre­bu­ie adu­să în ca­să. Ier­nea­ză într-un loc lu­mi­nos, cu tem­pe­ra­tu­ra de 8 până la 10 °C.

Floa­rea-pa­si­u­nii con­fe­ră bal­coa­ne­lor sau te­ra­se­lor un aer exotic

‘Vic­to­ria’

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.