Aco­pe­riți pă­mântul

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Pen­tru a re­du­ce eva­po­ra­rea apei, aco­pe­riți pă­mântul din ghi­ve­ce și jar­di­ni­e­re. La fel ca în stra­turi, stra­tul de pi­e­triș sau scoa­rță mă­ci­na­tă împi­e­di­că și crește­rea bu­ru­i­e­ni­lor. Nu în ul­ti­mul rând, un astfel de strat poa­te fi foar­te de­co­ra­tiv. Cum pi­e­trișul eli­be­re­a­ză se­a­ra căl­du­ra înma­ga­zi­na­tă pes­te zi, el pro­te­je­a­ză plan­te­le sen­si­bi­le în pri­me­le no­pți mai reci de toam­nă. În tim­pul lu­ni­lor de iar­nă însă, stra­tul pro­tec­tor tre­bu­ie înde­păr­tat, pen­tru a con­tro­la și ve­ri­fi­ca mai bi­ne umi­di­ta­tea pă­mântu­lui.

1 În ju­rul pi­nu­lui pi­tic se re­par­ti­ze­a­ză pi­e­tri­ce­le al­be, în acord cu sti­lul ori­en­tal.

2 Pi­e­trișul de ba­zalt are o nua­nță de gri discretă.

3 Pi­e­tri­ce­le­le de râu au un aer na­tu­ral.

4 Scoa­rța mă­ci­na­tă se re­co­man­dă doar pen­tru plan­te ca­re pre­fe­ră un sol acid, pre­cum ro­do­den­dro­nul sau afi­ne­le 1

3 2 4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.