Plan­tați acum Ere­mu­rus

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Lu­mână­ri­le deșer­tu­lui

(Ere­mu­rus) atrag da­to­ri­tă in­flo­res­ce­nțe­lor înal­te, în nua­nțe de por­to­ca­liu. Se spu­ne că se plan­te­a­ză în au­gust. Dar în ace­as­tă lu­nă es­te de­se­ori prea cald. Hor­ti­cul­to­rii spe­cia­li­zați în aces­te plan­te su­sțin că tu­fe­le lon­ge­vi­ve se vor dez­vol­ta ex­ce­lent da­că le plan­tați toam­na, din sep­tem­brie până în noi­em­brie.

Im­por­tan­te sunt un loc înso­rit și un pă­mânt bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve și per­me­a­bil. So­lul greu poa­te fi îmbu­nă­tățit cu pi­e­triș fin sau ni­sip gro­si­er. Groa­pa de plan­ta­re se sa­pă ast­fel încât plan­te­le să stea la 15 cm adânci­me, iar ră­dă­ci­ni­le căr­noa­se și sen­si­bi­le să se poa­tă dez­vol­ta în voie în spați­ul exis­tent.

Lu­mâna­rea deșer­tu­lui ‘Cle­o­pa­tra’

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.