Car­to­fi pen­tru de­po­zi­ta­re

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Car­to­fii tim­pu­rii se cu­leg de­ja din iu­lie, iar soi­u­ri­le spe­cia­le pen­tru de­po­zi­ta­re se coc abia din sep­tem­brie. Une­ori, gră­di­na­rii ama­tori sunt sfă­tu­iți să înde­păr­te­ze frun­ze­le ata­ca­te de bo­li. Dar cer­ce­tă­ri­le ști­i­nți­fi­ce au ară­tat că ata­cul asu­pra frun­ze­lor nu in­flue­nțe­a­ză tu­ber­cu­lii. Înde­păr­ta­rea din timp a frun­ze­lor și tul­pi­ni­lor încheie prea re­pe­de pro­ce­sul de coa­ce­re și ast­fel di­mi­nue­a­ză re­zis­te­nța car­to­fi­lor ca­re vor fi de­po­zi­tați.

Aștep­tați până mor frun­ze­le

Soi­u­ri­le pre­cum ‘Agria’, ‘Lin­da’ sau ‘Bam­ber­ger Hörnchen’ se cu­leg abia du­pă ce frun­ze­le au de­venit gal­be­ne sau ma­ro și mor. O teh­ni­că aten­tă de cu­les es­te foar­te im­por­tan­tă pen­tru ca tu­ber­cu­lii să poa­tă fi păs­trați mult timp. Car­to­fii se scot cu fur­ca, se scu­tu­ră de pă­mânt, se pun în lă­dițe și se de­po­zi­te­a­ză într-un loc întu­ne­cat, ră­co­ros și fe­rit de ger.

‘Bam­ber­ger Hörnchen’, un soi apre­ciat de gur­man­zi, fa­ce tu­ber­cu­li lun­gu­i­eți și no­du­roși, ca­re tre­bu­ie cu­leși cu gri­jă din pă­mânt, cu mâna

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.