Po­ves­tea ca­ru­lui cu flori

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Încă din anii ‘20, vi­ca­rul The­o­dor Entrup, ca­re s-a mu­tat în Leg­den, a pus pe roa­te ca­rul cu flori. În afa­ră de fap­tul că era pre­ot, pa­si­u­nea lui era să cul­ti­ve da­lii. Du­pă ce a ci­tit des­pre ca­rul de flori din Ni­sa, a avut ide­ea de a adu­ce așa ce­va și în sa­tul în ca­re lo­cu­ia. A împo­do­bit ca­rul cu ulti­me­le flori de da­lii, pe ca­re le plan­ta­se pe bu­ca­ta sa de pă­mânt. Și deși a fost iro­ni­zat de con­frații săi pre­lați, a reușit să-și du­că pla­nul la bun sfârșit. Ast­fel, pe 3 oc­tom­brie 1926 s-a plim­bat cu ca­rul cu flori prin Leg­den. Pes­te 5.000 de vi­zi­ta­tori au ur­mă­rit pro­ce­si­u­nea și s-au adu­nat atât de mu­lți bani, încât spi­ta­lul din lo­ca­li­ta­te a pu­tut să cum­pe­re pri­mul apa­rat pen­tru ra­di­o­gra­fii. Du­pă acest suc­ces, ca­rul cu flori din Leg­den a de­venit o tra­diție vie. Și astă­zi se or­ga­ni­ze­a­ză o da­tă la trei ani pro­ce­si­uni cu ca­re și cos­tu­me re­a­li­za­te din flori de da­lii. Urmă­to­rul eveni­ment va avea loc pe 20 sep­tem­brie 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.