GRĂ­DI­NĂ DE VIS

Grădina din Su­ce­a­va im­pre­si­o­nea­ză prin tran­da­fi­rii bo­gați și par­fu­mați, dar și prin aran­ja­men­te­le grați­oa­se și pli­ne de far­mec. Pi­e­tre­le nu lip­sesc din ace­as­tă gră­di­nă și ele îi con­fe­ră struc­tu­ră și per­so­na­li­ta­te

Gradina Mea de Vis - - Sumar - Da­na Pa­ve­les­cu, Su­ce­a­va

Între­a­ga idee a gră­di­nii a venit chiar din numărul prin ca­re am des­co­pe­rit re­vis­ta – da­că vă ui­tați, se­a­mă­nă des­tul de mult. Am lu­crat cu ce ave­am aici, dar am ști­ut că fă­ră pia­tră nu fa­cem ni­mic.

Așa că am mers în ca­ri­e­ră, la Pârâul Ca­lu­lui, am luat 3 to­ne de pia­tră. Tran­spor­tul a fost de 3 ori mai scump de­cât pia­tra. Mo­de­lul ia­zu­lui l- am adap­tat tot din re­vis­tă, pas cu pas.

Am plan­tat po­mii, tran­da­fi­rii, pe­re­ne­le și am aștep­tat să cre­as­că – și par­că nu mai crește­au. Și eu ve­de­am tot mai mul­te spe­cii pe ca­re le voiam, une­le s-au prins, alte­le au avut o viață efe­me­ră în grădina mea. Am înmu­lțit tu­fe­le pe­re­ne de câte ori am pu­tut – Co­re­op­sis, ru­ji­le pe­re­ne și cri­nii de toam­nă, chiar și tran­da­firi din bu­tași.

A fost atât de im­por­tant că am avut un plan inițial de la ca­re să nu mă abat, pu­te­am adău­ga mici idei pe par­curs, fă­ră a su­praîncăr­ca. Per­go­le­le au venit pe rând, apoi chi­oșcul, ca­re nici acum nu e ga­ta. Alei­le au fost fă­cu­te când nu eram aca­să, așa că pia­tra a să­rit pe alo­curi. La alei­le un­de am fost de față nu a să­rit ni­cio pia­tră.

„Am plan­tat po­mii, tran­da­fi­rii, pe­re­ne­le și am aștep­tat să cre­as­că. Și par­că nu mai crește­au…“

Co­ni­fe­re­le mici se simt bi­ne în zo­na mai ră­co­roa­să a gră­di­nii

Tran­da­fi­rii încânt nu doar prin cu­lo­ri­le flo­ri­lor, ci și prin par­fu­mul fin Lângă iaz cresc tu­fe de iriși, iar pe apă – mai mu­lți nu­feri al­bi Alei­le pa­va­te cu pia­tră sunt ti­vi­te de plan­te asor­ta­te

O altă bol­tă par­fu­ma­tă dă naște­re unui loc per­fect pen­tru băi de soa­re și aro­ma­te­ra­pie în pro­pria gră­di­nă

Sub fe­res­tre înflo­rește toa­tă va­ra tran­da­fi­rul căță­ră­tor cu flori de un roșu înflă­că­rat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.