ANE­MO­NE

Spre sfârși­tul ve­rii es­te mo­men­tul de apo­geu al ane­mo­ne­lor. Flo­ri­le de­li­ca­te, al­be, roz și al­bas­tre, con­fe­ră stra­tu­ri­lor un aer va­po­ros

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Sfârși­tul ve­rii are di­ver­se nua­nțe cal­de în gră­di­nă, dar sunt ra­re to­nu­ri­le de roz sau alb. Însă ane­mo­ne­le de toam­nă fac flori exact în aces­te cu­lori des­chi­se și reci și îmbo­gățesc spec­trul cro­ma­tic al fi­na­lu­lui de se­zon într-un mod ne­o­bișnu­it, încântând în ace­lași timp și prin for­ma de­li­ca­tă.

Ane­mo­ne­le de toam­nă se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin­tr-un far­mec nos­tal­gic. Mul­te soi­uri, cum sunt ‘ Ho­no­ri­ne Jo­bert’ sau ‘Prinz Hein­ri­ch’, îmbo­gățesc pa­le­ta de tu­fe de­ja de pes­te 100 de ani. Alte va­ri­e­tăți, cum es­te ‘Whir­lwind’, au flori ușor bă­tu­te, dar ca­re și-au păs­trat sta­mi­ne­le. Pre­de­ce­so­rii aces­tor hi­bri­zi pro­vin din Asia: va­ri­e­tăți­le Ane­mo­ne hu­pe­hen­sis și Ane­mo­ne to­men­to­sa re­pre­zin­tă ba­za mul­tor soi­uri de gră­di­nă ce­le­bre azi. Cum ane­mo­ne­le de toam­nă se încru­cișe­a­ză ușor între ele, pe piață se co­mer­cia­li­ze­a­ză de mul­te ori hi­bri­zi a că­ror ori­gi­ne es­te de­se­ori con­tes­ta­tă de bo­ta­niști. Din fe­ri­ci­re, pre­te­nți­i­le pri­vind lo­cul sunt ase­mă­nă­toa­re pen­tru ma­jo­ri­ta­tea soi­u­ri­lor, ast­fel încât plan­te­le pot fi tra­ta­te la fel în gră­di­nă, in­di­fe­rent de nu­me. Ci­ne nu are pe­num­bră în gră­di­nă, lo­cul cla­sic și pre­fe­rat al ane­mo­ne­lor, le poa­te plan­ta și la soa­re, cu con­diția ca so­lul să fie me­nți­nut su­fi­ci­ent de umed.

Ca so­lis­te, ane­mo­ne­le de toam­nă tre­bu­ie am­pla­sa­te în fața unui fun­dal uni­form, de exem­plu un gard viu sau ier­buri de­co­ra­ti­ve înal­te. Tu­fe­le bo­ga­te ara­tă bi­ne și în stra­turi mix­te. În lo­curi ușor um­bri­te, flo­ri­le plu­tesc frumos dea­su­pra tufelor cu frun­ze de­co­ra­ti­ve, cum sunt cri­nii de toam­nă (Hos­ta) sau clo­poțeii pur­pu­rii (Heu­che­ra). În lo­curi înso­ri­te ara­tă bi­ne lângă sor­bes­trea (San­gu­i­sor­ba) sau ver­bi­ne înal­te (Ver­be­na bo­na­ri­en­sis), ca­re fac flori la fel de înal­te.

Bu­che­te­le de ane­mo­ne de­co­re­a­ză cu suc­ces me­se­le fes­ti­ve, du­pă cum se poa­te ob­ser­va în ace­as­tă fo­to­gra­fie. Co­dițe­le se taie abia du­pă ce se des­chi­de bo­bo­cul de sus. În pe­num­bra ar­buști­lor, soi­ul înalt de 70 cm ‘Sep­tem­ber­char­me’ ara­tă ex­ce­lent. Flo­ri­le se simt bi­ne și în va­ză. Aces­te ane­mo­ne înflo­resc mul­te săp­tă­mâni, din au­gust până în oc­tom­brie, cu con­diția ca so­lul să fie bo­gat în hu­mus. Pen­tru ca tu­fa să se dez­vol­te bi­ne, pă­mântul tre­bu­ie me­nți­nut ușor umed

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.