Arti­col re­a­li­zat de Ce­ci­lia Ca­ra­gea, spe­cia­list Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Melifere -

Ma­jo­ri­ta­tea efec­te­lor be­ne­fi­ce ale ana­so­nu­lui sunt pre­lua­te și de mi­e­rea de ana­son, ca­re se bu­cu­ră în plus și de bi­ne­fa­ce­ri­le ce pro­vin din apor­tul mi­nu­na­te­lor al­bi­ne. Ast­fel, mi­e­rea de ana­son es­te un ade­vă­rat eli­xir ce com­ba­te tul­bu­ră­ri­le di­ges­ti­ve, ba­lo­nă­ri­le, afe­cți­u­ni­le bro­nși­ce, stre­sul, alun­gă du­re­ri­le mus­cu­la­re, com­ba­te res­pi­rația urât mi­ro­si­toa­re și re­pre­zin­tă un im­por­tant sti­mu­la­tor al fun­cți­i­lor pan­cre­a­ti­ce. Ea re­pre­zin­tă, în plus, o ine­ga­la­bi­lă sur­să de ener­gie și o ade­vă­ra­tă de­li­ca­te­să, apre­cia­tă pen­tru gus­tul și aro­ma ei de­o­se­bi­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.