Un pa­vaj sta­bil în gră­dini

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

De obi­cei, ma­te­ria­lul de um­plu­tu­ră pen­tru pa­vaj es­te ni­si­pul. Es­te ief­tin, dar în ace­lași timp es­te spă­lat ra­pid de ploaie și po­pu­lat de fur­nici și bu­ru­i­eni. Mor­ta­rul spe­cial pen­tru pa­vaj nu pre­zin­tă toa­te aces­te de­za­van­ta­je. În ace­lași timp, su­pra­fața de­vi­ne mai re­zis­ten­tă, se poa­te tre­ce cu mași­na pe ea. Exis­tă acum un mor­tar nou re­a­li­zat din două com­po­nen­te, pe ba­ză de răși­nă, ca­re poa­te fi pre­lu­crat și pe o ploaie ușoa­ră. Du­pă ames­te­ca­re (luați în con­si­de­ra­re in­stru­cți­u­ni­le pro­du­că­to­ri­lor!), 1 ma­te­ria­lul flu­id se re­par­ti­ze­a­ză pe su­pra­fața cu­răța­tă și uda­tă în pre­a­la­bil, apoi se ta­se­a­ză cu un dis­po­zi­tiv cu cau­ci­uc, pen­tru a in­tra între da­le­le de pa­vaj. Se la­să să se 2 usu­ce timp de 10-20 de mi­nu­te, apoi mor­ta­rul în ex­ces și încă umed se înde­păr­te­a­ză cu 3 o mă­tu­ră. Du­pă alte 20-30 de mi­nu­te, fil­mul în ex­ces de pe pi­e­tre se spa­lă cu apă, cu mul­tă gri­jă. Apli­ca­rea mor­ta­ru­lui ne­ce­si­tă puți­nă ex­pe­ri­e­nță. Ci­ne nu e si­gur pe el poa­te re­a­li­za mai întâi o pro­bă pe o su­pra­față mi­că sau poa­te ape­la la un spe­cia­list. Mor­ta­rul per­me­a­bil la apă poa­te avea mai mul­te cu­lori (gri, ni­si­piu, nua­nța ba­zal­tu­lui).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.