Pas cu pas

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Ilu­mi­na­rea po­tri­vi­tă dă naște­re unei at­mos­fe­re plă­cu­te în gră­di­nă. În ace­lași timp, ea vă aju­tă să vă ori­en­tați bi­ne pre­tu­tin­deni. Sis­te­me­le mo­der­ne ca­re fun­cți­o­nea­ză cu puțini vo­lți și teh­ni­că eco­no­mi­că, cu le­duri, se pot in­sta­la ușor în gră­dini. Ia­tă cum se fa­ce!

Ghir­lan­da de be­cu­lețe lu­mi­nea­ză bi­la de ră­chi­tă de dea­su­pra lo­cu­lui de re­la­xa­re, iar un spot pu­ne în lu­mi­nă gu­tu­i­ul. Bu­to­nul de aprin­de­re es­te mul­ti­fa­zic și poa­te fi uti­li­zat de la dis­ta­nță

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.