Dis­tra­cție la su­per­la­tiv și bronz fă­ră gri­ji

Ioana - - Ne Place -

Soa­re, ni­sip fi­er­bin­te, bri­za să­ra­tă a mă­rii, su­ne­tul va­lu­ri­lor ca­re se sparg la mal. Toa­te aces­te sen­zații te însoțesc în fi­e­ca­re con­ce­diu la ma­re. Pla­ja Sen­si­blu te aște­ap­tă cu mul­te sur­pri­ze, ca­re se vor con­cre­ti­za în amin­tiri de neu­i­tat și sfa­turi să­nă­toa­se pen­tru un bronz du­ra­bil și si­gur. Si­tua­tă în Ma­maia, în apro­pi­e­rea Ca­zi­no­u­lui și a far­ma­ci­ei Sen­si­blu, pla­ja are o ca­pa­ci­ta­te de 400 de lo­curi/ șez­lon­guri și es­te pre­gă­ti­tă să pri­me­as­că tu­riști de toa­te vârste­le. În plus, un spe­cia­list Sen­si­blu îți va sta în per­ma­ne­nță la dis­po­ziție cu sfa­turi pri­vind pro­te­cția so­la­ră adec­va­tă sau pen­tru a-ți răs­pun­de la ori­ce altă între­ba­re le­ga­tă de afe­cți­u­ni­le de se­zon.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.