Pro & con­tra: șam­po­nul us­cat

Ioana - - Www.revistaioana.ro -

Pe­tre­ceri, întâlniri ro­man­ti­ce, ieșiri cu pri­e­te­ne­le – în se­zo­nul cald ne pla­ce să pe­tre­cem cât mai mult timp în aer li­ber. Dar tot va­ra pă­rul are de su­fe­rit, une­ori din cau­za tim­pu­lui in­su­fi­ci­ent pe ca­re îl alo­căm îngri­ji­rii lui. Ni­mic nu se com­pa­ră cu sen­zația de pros­peți­me pe ca­re ți-o dă pă­rul abia spă­lat, par­fu­mat și coa­fat. Exis­tă si­tuații în ca­re es­te prac­tic im­po­si­bil să te spe­li pe cap. Atunci, în aju­tor vi­ne șam­po­nul us­cat. El ab­soar­be ex­ce­sul de gră­si­me de pe fi­rul de păr, îl fa­ce să pa­ră proas­păt spă­lat, dar, din pă­ca­te, nu îl și cu­răță. Cu toa­te aces­tea, re­zul­ta­tul te va con­vin­ge să-l ții la înde­mână, pen­tru că te sal­ve­a­ză în si­tuații de ur­ge­nță. Cum se fo­lo­sește și în ce con­diții, vei afla in­trând pe si­te-ul nostru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.