De­co Fas­hi­o­nup

Ioana - - Momente Wow -

Re­tai­le­rul on­li­ne Fas­hi­o­nup anu­nță lan­sa­rea ca­te­go­ri­ei de ho­me&de­co, dis­po­ni­bi­lă de­ja în ma­ga­zi­nul on­li­ne. Ace­as­ta cu­prin­de pes­te 8.000 de pro­du­se pen­tru ca­să, de la mici obi­ec­te de mo­bi­li­er până la tex­ti­le (pro­soa­pe, se­turi de pat, dra­pe­rii, cu­ver­turi și co­voa­re etc.), ar­ti­co­le pen­tru bu­că­tă­rie sau baie, obi­ec­te de­co­ra­ti­ve pen­tru între­a­ga ca­să, dar și so­luții smart de de­po­zi­ta­re.

Prin­ci­pa­lii fur­ni­zori pen­tru ace­as­tă ca­te­go­rie sunt re­tai­le­rul fran­cez La Re­do­u­te, cu bran­du­ri­le La Re­do­u­te Inte­ri­eurs, AM PM și Sce­na­rio, pre­cum și re­tai­le­rul ger­man Hei­ne și mu­lți alți fur­ni­zori din cam­pa­ni­i­le tem­po­ra­re de Flash Sa­les.

Toa­te pro­du­se­le pot fi vi­zua­li­za­te și co­man­da­te pe www.fas­hi­o­nup.ro și au li­vra­re gra­tu­i­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.