O car­te bu­nă

Ioana - - Momente Wow -

Dis­pa­riția lui Da­ni­el Ta­te, de Cris­tin Ter­rill, 352 pag.,

29,52 lei, ed. Co­rint

Când a dis­pă­rut, în ur­mă cu șa­se ani, a fost un mis­ter. Când s-a întors aca­să, a fost un mi­ra­col. Doar că Da­ni­el Ta­te nu es­te cu ade­vă­rat Da­ni­el Ta­te. Fa­mi­lia însă îl pri­mește cu brațe­le des­chi­se și îi ac­cep­tă, fă­ră să cli­pe­as­că, toa­te min­ci­u­ni­le. Deși po­ves­tea lui e cu­su­tă cu ață al­bă, ma­ma și frații îi ofe­ră, ca din întâmpla­re, ex­pli­cații, scu­ze, in­for­mații de ca­re să se agațe și îl pro­te­je­a­ză când psi­ho­lo­gii, po­lițiștii și age­nții FBI îl înco­lțesc. De ce oa­re? se între­a­bă fal­sul Da­ni­el. Ce se­cret te­ri­bil as­cund mem­brii res­pec­ta­bi­lei fa­mi­lii Ta­te? Și când a de­venit el, ma­es­trul min­ci­u­ni­lor, cel pă­că­lit?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.