Iu­bim bros­cuțe­le-țes­toa­se

Ioana - - Momente Wow -

Sun Pla­za or­ga­ni­ze­a­ză pe 29 sep­tem­brie pri­ma ediție a Sun Chal­len­ge Vă­că­rești, com­pe­tiție de aler­ga­re ce are obi­ec­ti­vul de a strânge fon­duri pen­tru con­ser­va­rea țes­toa­sei de apă, spe­cie pe­ri­cli­ta­tă. La ni­ve­lul Ro­mâni­ei, țes­toa­sa de apă

(Emys or­bi­cu­la­ris) es­te pla­sa­tă în ca­te­go­ria spe­ci­i­lor vul­ne­ra­bi­le, fi­ind afec­ta­tă în prin­ci­pal de de­gra­da­rea, dis­tru­ge­rea și frag­men­ta­rea ha­bi­ta­te­lor, la ca­re se adau­gă bra­co­na­jul. Eveni­men­tul va fi or­ga­ni­zat pe di­gul ca­re încon­joa­ră Par­cul Na­tu­ral Vă­că­rești. Iniția­ti­va es­te gândi­tă pen­tru a su­sți­ne pro­gra­me­le de pro­te­cție și de con­ser­va­re de­ru­la­te de că­tre Admi­nis­trația Par­cu­lui Na­tu­ral Vă­că­rești și nu es­te pri­ma acți­u­ne de co­lec­ta­re de fon­duri a cen­tru­lui co­mer­cial me­ni­tă să con­tri­bu­ie la ac­ti­vi­ta­tea sin­gu­ru­lui parc na­tu­ral si­tuat într-un spațiu ur­ban din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.