Înce­pe lu­na cu...

Ioana - - Cuprins -

Cool stuff

ECCO EXOSTRIKE a fost un pan­tof sport, însă în mod cre­a­tiv aces­ta s-a tran­sfor­mat într-o ghe­a­tă ur­ba­nă. Acest pro­ces a însem­nat o dez­vol­ta­re de un an ce a avut ca re­zul­tat o ghe­a­tă hi­bri­dă, pri­ma de acest tip din ga­ma ECCO OUTDOOR. Ale­ge­rea de­sig­nu­lui și a ma­te­ria­le­lor a fost de­ter­mi­na­tă de do­ri­nța bran­du­lui de a crea sti­luri cu ade­vă­rat hi­bri­de de încă­lță­min­te, ca­re să fie pe de­plin fun­cți­o­na­lă în aer li­ber, păs­trând în ace­lași timp sti­lul ele­gant me­tro­po­li­tan. No­ua co­le­cție se gă­sește în ediție li­mi­ta­tă în ma­ga­zi­ne­le se­lec­ta­te ECCO și pe www.ecco-sho­es.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.