În oglin­dă

Mas­ca de față re­la­xe­a­ză pi­e­lea, o fa­ce să ra­di­e­ze din nou de fru­mu­sețe și, în plus, es­te o me­to­dă foar­te bu­nă, de răs­făț. În ce­le câte­va mi­nu­te în ca­re o lași să acți­o­ne­ze, e foar­te im­por­tant să uiți de gri­ji­le de pes­te zi.

Ioana - - Cuprins -

Avan­ta­je­le măști­lor cu iaurt pen­tru ten

Măști­le pre­gă­ti­te chiar de ti­ne, aca­să, din in­gre­di­en­te na­tu­ra­le, nu nu­mai că te aju­tă să eco­no­mi­sești bani, dar au și avan­ta­jul că pot fi adap­ta­te ori­că­rui tip de pi­e­le și, în fun­cție de fruc­te­le, le­gu­me­le sau in­gre­di­en­te­le pe ca­re ale­gi să le com­bini, re­zol­vă pro­ble­me­le cu ca­re te­nul tău se con­frun­tă.

Iaur­tul es­te unul din­tre in­gre­di­en­te­le cel mai des fo­lo­si­te în măști­le de față. Aci­dul lac­tic pe ca­re el îl co­nți­ne are pro­pri­e­tăți an­ti­fun­gi­ce și com­ba­te foar­te bi­ne in­fe­cți­i­le. Zin­cul din iaurt es­te cheia pen­tru cal­ma­rea ar­su­ri­lor so­la­re. Re­du­ce roșe­ața și in­fla­mația.

Pen­tru măști cu efect spo­rit, fo­lo­sește iaurt gre­cesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.