Slip­pers, must ha­ve-ul se­zo­nu­lui

Ioana - - Cuprins -

Sa­boții fă­ră toc (slip­pers) se re­gă­sesc mereu în opți­u­ni­le me­le în zi­le­le de va­ră cu tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te. Mai ales da­că îmi do­resc un out­fit le­jer și o încă­lță­min­te ca­re să-mi per­mi­tă să merg mai mult pe jos. Da, în ul­ti­ma vre­me am înce­put să mă bu­cur mai mult de na­tu­ră, să stau mai puțin pe te­le­fon și să fiu mai aten­tă la ce­ea ce mă încon­joa­ră, iar mer­sul pe jos es­te fas­ci­nant și, în ace­lași timp, e să­nă­tos.

Fie că es­te vor­ba de o ieși­re în oraș, la cum­pă­ră­turi sau la o li­mo­na­dă cu fe­te­le, pri­ma ten­tație es­te să mă gândesc la încă­lță­min­te le­je­ră. În spe­cial va­ra, re­nu­nț la to­curi pe tim­pul zi­lei da­că nu am vreo întâlni­re ca­re îmi im­pu­ne un anu­mit out­fit.

Dar ce-i cu „slip­pe­rșii“ăștia aka #sa­bo­ti­i­fa­ra­toc #slip­pers?

Ca să înțe­le­geți mai bi­ne de ce se păstrează de­nu­mi­rea în en­gle­ză, pen­tru că, până la ur­mă, vor­bim des­pre sa­boți. Când ne re­fe­rim la sa­boții fă­ră toc, îi de­nu­mim slip­pers, iar sa­boții cu toc – mu­les.

BUUN, DE CE I-AM CUMPĂRA?

Sunt ex­tra, me­ga­co­mo­zi.

Se po­tri­vesc într-o su­me­de­nie de out­fi­turi.

Gă­sești mo­de­le pe pla­cul fi­e­că­ru­ia.

Îți pot schim­ba ra­di­cal ți­nu­ta.

Din punc­tul meu de ve­de­re, sunt alter­na­ti­va să­nă­toa­să pen­tru pi­ci­oa­re. În sfârșit, pot res­pi­ra și ele.

Sunt atra­cția se­zo­nu­lui. Dar nu aces­ta tre­bu­ie să fie prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru ca­re ar tre­bui să-i cum­peri.

Eu am de­ja în co­le­cție de slip­pers 5 pe­re­chi. Do­uă de anul tre­cut și trei pe ca­re le-am achi­ziți­o­nat anul aces­ta. Am op­tat acum pen­tru o pe­re­che de je­a­nși (ide­a­li pen­tru zi­le­le în ca­re nu ai apu­cat să te epi­le­zi ori nu ai voie să-ți ex­pui pi­ci­oa­re­le la soa­re că ai fost la epi­la­re de­fi­ni­ti­vă), un tri­cou alb cu mesaj, ruc­sa­cul pri­mit ca­dou de la su­ri­oa­ra mea și pri­mii slip­pers achi­ziți­o­nați anul aces­ta de pe yoins.com. I-am pur­tat de cel puțin 20 de ori. Voi ce pă­re­re aveți des­pre acest tip de încă­lță­min­te? Ce pre­fe­rați să pur­tați pe tim­pul ve­rii?până la ul­ti­mul ar­ti­col, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!

„Sa­boții șunt alter­na­ti­va să­nă­toa­să pen­tru pi­ci­oa­re“

„I-am pur­tat de cel puțin 20 de ori în ace­as­tă va­ră“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.