Je­a­nși bi­o­de­gra­da­bi­li

Ioana - - Începe Luna Cu -

C&A es­te pri­mul re­tai­ler din lu­me ca­re va co­mer­cia­li­za je­an­şi sus­te­na­bi­li cer­ti­fi­ca­ţi la ni­vel Gold de că­tre Cra­dle to Cra­dletm. Re­a­li­za­ţi în par­te­ne­riat cu Fas­hi­on for Good – o plat­for­mă glo­ba­lă al că­rei scop es­te să tran­sfor­me in­dus­tria mo­dei într-o for­ţă a bi­ne­lui –, je­an­şii sunt 100% re­ci­cla­bi­li şi bi­o­de­gra­da­bi­li. C&A își pro­pu­ne ca pro­du­se­le sus­te­na­bi­le să de­vi­nă no­ua nor­ma­li­ta­te. Prin ur­ma­re, prețul de vânza­re pen­tru blu­gii de da­mă (şi de băr­bați) es­te de nu­mai 29 € (129 lei) în ma­ga­zi­nul C&A on­li­ne şi în ma­ga­zi­ne fi­zi­ce se­lec­ţi­o­na­te. Co­le­cția C&A in­clu­de și tri­co­uri sau ar­ti­co­le cer­ti­fi­ca­te Bron­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.