Pro­du­se an­ti­rid de ca­li­ta­te

Ioana - - Ne Place -

Far­mec, cel mai im­por­tant pro­du­că­tor ro­mân de cos­me­ti­ce, anu­nță că bran­dul Ge­ro­vi­tal își me­nți­ne po­ziția de li­der de piață pe seg­men­tul pro­du­se­lor an­ti­rid. Fi­o­le­le cu Acid Hia­lu­ro­nic 5% Ge­ro­vi­tal H3 Evo­lu­ti­on ocu­pă pri­ma po­ziție în ca­te­go­ria per­so­na­li­za­tă a pro­du­se­lor pen­tru îngri­ji­rea feței, fi­ind cel mai cum­pă­rat pro­dus an­ti­rid din Ro­mânia, ca­re se di­fe­re­nția­ză pe piață nu doar prin com­po­ziție și in­gre­di­en­te de ul­ti­mă ge­ne­rație, ci și prin am­ba­laj. Pro­du­sul es­te co­mer­cia­li­zat sub for­mă de fi­o­le si­gi­la­te er­me­tic, ca­re per­mit do­za­rea op­ti­mă a se­ru­lui, fa­ci­li­tând apli­ca­rea aces­tu­ia, dar me­nțin și pro­pri­e­tăți­le și ca­li­tăți­le con­cen­trați­ei ri­di­ca­te de acid hia­lu­ro­nic ale for­mu­le­lor. Fi­o­le­le sunt pre­vă­zu­te sub for­ma­tul unui tra­ta­ment in­ten­siv de 10 zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.