PRO­FE­SO­RUL de Char­lot­te Bron­të ed. Co­rint, 304 pag., 27,92 lei

Ioana - - Momente Wow -

„Stră­lu­ci­rea fo­cu­lui ini­mii es­te ace­ea ca­re iluminează pa­gi­ni­le sa­le. [...] Noi o ci­tim pe Char­lot­te Bron­të nu pen­tru ob­ser­vați­i­le sa­le des­pre ca­rac­te­re (căci per­so­na­je­le sa­le sunt ro­bus­te și ru­di­men­ta­re), nici pen­tru umo­rul său (căci îi es­te mo­ho­rât și ne­ra­fi­nat), nici pen­tru vi­zi­u­nea sa fi­lo­zo­fi­că asu­pra vi­eții (căci es­te ace­ea a fi­i­cei unui pas­tor de la ța­ră), ci pen­tru po­e­zia sa. Pro­ba­bil că acest lu­cru es­te va­la­bil pen­tru toți scri­i­to­rii ca­re au, așa cum și ea avea, o per­so­na­li­ta­te co­pleși­toa­re [...]. În ei exis­tă o fe­ro­ci­ta­te veșnic neîmblânzi­tă, ca­re e mereu în răz­boi cu or­di­nea ge­ne­ral ac­cep­ta­tă a lu­cru­ri­lor și ca­re îi fa­ce să do­re­as­că să cre­e­ze neîntârziat, în loc să stea și să ob­ser­ve, răb­dă­tori. Toc­mai ace­as­tă ar­doa­re, ca­re res­pin­ge pe­num­bre­le și mă­ru­nțișu­ri­le, es­te ace­ea ca­re prin­de ari­pi și tre­ce-n zbor pes­te trai­ul zil­nic al oa­me­ni­lor obișnu­iți, ali­pin­du-se doar de pa­si­u­ni­le ce­le mai ne­des­luși­te. Și tot ea es­te ace­ea ca­re îi tran­sfor­mă pe scri­i­tori în po­eți sau, da­că aleg să scrie în pro­ză, îi fa­ce să fie pe de­plin lip­siți de îngă­du­i­nță față de con­strânge­ri­le aces­teia.“(VIRGINIA WOOLF)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.