Șa­se in­gre­di­en­te pen­tru un to­nus ri­di­cat

Ioana - - Www.revistaioana.ro -

Am al­că­tu­it o lis­tă cu șa­se in­gre­di­en­te im­por­tan­te pen­tru un to­nus ri­di­cat. De ce­le mai mul­te ori, plan­te­le aro­ma­ti­ce nu doar in­ten­si­fi­că gus­tul pro­du­se­lor/pre­pa­ra­te­lor, ci dau și un plus fru­mu­seții. Toa­te aces­te ali­men­te sunt se­cre­tul mâncă­ru­ri­lor sa­vu­roa­se. Fi­ind re­co­man­da­te con­su­mu­lui zil­nic ca ur­ma­re a pro­pri­e­tății lor de me­nți­ne­re a să­nă­tății, aces­tea ge­ne­re­a­ză un efect benefic asu­pra cor­pu­lui chiar și la ni­vel ex­te­ri­or, por­nind de la as­pec­tu­lui un­ghi­i­lor, pă­ru­lui și ajun­gând la cel al te­nu­lui, și au efect asu­pra to­nu­su­lui, în ge­ne­ral. Nu în ul­ti­mul rând, de-a lun­gul tim­pu­lui s-a de­mon­strat că ma­jo­ri­ta­tea plan­te­lor aro­ma­ti­ce are un rol de­ci­siv în di­e­te și re­gi­muri de slă­bit, pu­nând ra­pid în mișca­re me­ca­nis­me­le or­ga­nis­mu­lui. Află mai mul­te des­pre ar­dei iu­te, ghim­bir, hre­an, men­tă, tur­me­ric și us­tu­roi pe si­te-ul re­vis­tei Ioa­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.