Ce­za­ra-le­lia Ungu­re­a­nu

Ioana - - De Pe Blog -

jur­nal­de­ru­lo­ta.ro www.ju­ral­de­ru­lo­ta.ro es­te jur­na­lul unei ru­lo­te pur­ta­te cu dra­gos­te, în lo­curi cău­ta­te cu min­tea și pri­vi­te cu su­fle­tul. Eu sunt Ce­za­ra-le­lia Ungu­re­a­nu, am 28 de ani și sunt fe­ri­ci­ta po­se­soa­re a aces­tui blog. Împreu­nă cu Bog­dan, con­du­că­to­rul ru­lo­tei și al ini­mii me­le, am îndrăz­nit să pă­trun­dem în fru­moa­sa lu­me a ru­lo­tis­mu­lui. Având în ve­de­re că de atunci viața noas­tră s-a schim­bat în cel mai fru­mos mod po­si­bil, am ho­tă­rât să împăr­tășim întâmplă­ri­le și sen­ti­men­te­le pe ca­re le trăim în că­lă­to­ri­i­le noas­tre. Vă in­vi­tăm să tre­ceți pra­gul ru­lo­tei noas­tre și să că­lă­to­riți ală­turi de noi!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.