Ham­sa

Ioana - - Trup și Suflet -

Amu­le­ta-pan­dan­tiv, de ori­gi­ne mu­sul­ma­nă, dar cu co­res­pon­dent și în cul­tu­ra iu­dai­că, e de for­ma unei mâini în ca­re de­ge­tul mic es­te egal cu cel ma­re ca­re are în pal­mă ochi­ul Fa­ti­mei și es­te cel mai cu­nos­cut obi­ect ce apă­ră de de­o­chi. Ham­sa înse­am­nă „cinci“și es­te un sim­bol im­por­tant în Ori­en­tul Apro­piat și în toa­tă zo­na Afri­cii de Nord. De obi­cei, ea es­te ex­pu­să la in­tra­rea în ca­să sau se poar­tă ca bi­ju­te­rie.

»» CIFRA 5 înse­am­nă echi­li­bru și însu­me­a­ză si­mțu­ri­le.

»» OCHI­UL re­pre­zin­tă tre­cu­tul, vi­i­to­rul și ini­ma, ca­re uni­fi­că aces­te re­a­li­tăți. Ate­nție, acest ochi fru­mos co­lo­rat nu are ple­oa­pă pen­tru că el sim­bo­li­ze­a­ză cu­noaște­rea di­vi­nă. La egip­teni, ochi­ul lui Ho­rus se re­gă­sea în toa­te scri­e­ri­le sau ope­re­le de ar­tă, fi­ind con­si­de­rat ma­gic, sa­cru. De alt­fel, până la ju­mă­ta­tea se­co­lu­lui tre­cut, ma­ri­na­rii ave­au pic­tați ochi pe na­ve­le lor pen­tru a re­flec­ta ori­ce pri­vi­re ma­le­fi­că.

»» MÂNA es­te ega­lă cu pu­te­rea sau po­se­sia și împreu­nă cu ce­le­lal­te do­uă sim­bo­luri fun­cți­o­nea­ză ca un scut împo­tri­va ener­gi­i­lor re­le.

Pal­ma apa­re și în cul­tu­ra pre­co­lum­bia­nă din Ame­ri­ca Cen­tra­lă, fi­ind pre­lua­tă de me­xi­cani, la ca­re re­pre­zen­ta însă moar­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.