ZO­NA ZOSTER

Ioana - - La Cabinet -

Her­pe­sul Zoster es­te pro­dus de vi­ru­sul va­ri­ce­lei. Văr­sa­tul-de-vânt es­te o boa­lă a co­pi­lă­ri­ei ma­ni­fes­ta­tă prin fe­bră și eru­pție cu­ta­na­tă. De obi­cei, ea nu pu­ne pro­ble­me ma­jo­re, iar per­soa­na in­fec­ta­tă ca­pă­tă an­ti­cor­pi și, te­o­re­tic, nu va mai fa­ce va­ri­ce­lă, însă exis­tă ex­ce­pții de la re­gu­lă. Cu toa­te aces­tea, vi­ru­sul ră­mâne la­tent în or­ga­nism și, pe fon­dul unui sis­tem imu­ni­tar de­fi­ci­tar sau al stre­su­lui, se ac­ti­ve­a­ză pro­vo­când Zo­na Zoster. Boa­la înce­pe cu o sta­re ge­ne­ra­lă proas­tă, cu fe­bră, du­reri și in­fla­ma­rea gan­gli­o­ni­lor lim­fa­tici.

Urme­a­ză eru­pția cu­ta­na­tă, ca­re va dis­pă­rea în 2-3 săp­tă­mâni, dar pe­ri­oa­da se poa­te pre­lun­gi în anu­mi­te si­tuații. Eta­pa fi­na­lă es­te cea mai di­fi­ci­lă, pa­ci­en­tul ră­mânând cu du­reri ce per­sis­tă chiar și ani la rândul. Aces­tea se cro­ni­ci­ze­a­ză în apro­xi­ma­tiv 10-15% din ca­zuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.