4. DÂRJIU

Ioana - - Haihui Prin Lume -

Una din­tre ce­le mai im­por­tan­te bi­se­rici for­ti­fi­ca­te se­cu­i­ești, for­ti­fi­cația din Dârjiu a fost ri­di­ca­tă în sec. al XIII-LEA în stil ro­ma­nic, apoi mo­di­fi­ca­tă oda­tă cu for­ti­fi­cați­i­le din sec. al Xvi-lea în stil go­tic, du­pă o ar­hi­tec­tu­ră pre­lua­tă de la sașii tran­sil­vă­neni. Cu cinci bas­ti­oa­ne, tur­nuri de clo­po­te și zi­duri de apă­ra­re din pia­tră de 5-6 me­tri înă­lți­me, ace­as­ta a fost un adă­post nu doar pen­tru lo­cal­nici, ci și pen­tru pro­vi­zi­i­le aces­to­ra. Și așa a ră­mas până astă­zi.

CE TRE­BU­IE SĂ ȘTII:

▶ aici se păs­tre­a­ză un obi­cei unic: fa­mi­li­i­le din sat își țin în turn slă­ni­na (azi și cârnați și șun­că) și au voie să taie din ea doar mi­er­curi di­mi­neața, du­pă ce bat clo­po­te­le, în ca­drul unei ce­re­mo­nii spe­cia­le. În lă­zi­le de ce­re­a­le de la par­ter pot um­bla în schimb în ori­ce di­mi­neață, du­pă clo­po­te; ▶ fres­ce­le ce înfățișe­a­ză le­gen­da sfântu­lui La­dis­lau au fost re­des­co­pe­ri­te sub ten­cu­ia­la da­tă cu oca­zia Re­for­mei. Sunt ori­gi­na­le și foar­te va­lo­roa­se; ▶ tur­nul bi­se­ri­cii era o ade­vă­ra­tă cap­ca­nă pen­tru turci: avea do­uă po­rți. Oda­tă ce in­trau pe pri­ma poar­tă, erau pri­nși aco­lo și ata­cați cu smoa­lă clo­co­ti­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.