5. BIERTAN

Ioana - - Haihui Prin Lume -

Poa­te unul din­tre ce­le mai co­che­te sa­te tran­sil­vă­ne­ne, Biertan s-a lup­tat în tre­cut pen­tru obți­ne­rea cen­tru­lui ad­mi­nis­tra­tiv al ce­lor Do­uă Scau­ne. De ace­ea, atunci lo­cal­ni­cii au de­cis să ri­di­ce cea mai ma­re și mai fru­moa­să bi­se­ri­că din re­gi­u­ne. Ri­di­ca­rea ei a înce­put în 1490, în stil go­tic târziu (ul­ti­ma din Tran­sil­va­nia înă­lța­tă în acest stil), apoi i s-au fă­cut trei rânduri de zi­duri, șa­se tur­nuri, trei bas­ti­oa­ne, dru­muri de stra­jă și ne­nu­mă­ra­te guri de apă­ra­re, de­venind cea mai pu­ter­ni­că ce­ta­te din Tran­sil­va­nia.

CE TRE­BU­IE SĂ ȘTII:

▶ ușa sa­cris­ti­ei (1515) are ce­ea ce se spu­ne că e pri­ma ya­lă din lu­me: un sis­tem de închi­de­re în

19 puncte, in­ven­tat de un meșter din Si­ghișoa­ra, pen­tru a asi­gu­ra va­lo­ri­le co­mu­ni­tății ca­re erau păs­tra­te aici. Sis­te­mul a fost pre­miat la Ex­po­ziția Mon­dia­lă din 1900 de la Pa­ris ca fi­ind un exem­plu de­o­se­bit de ma­nu­fac­tu­ră să­se­as­că me­di­e­va­lă;

▶ Ca­me­ra Împă­că­rii din bas­ti­o­nul es­tic ră­mâne în is­to­ria co­mu­ni­tății: soții ca­re se cer­tau și voiau să di­vo­rțe­ze erau închiși aici do­uă săp­tă­mâni. Înăun­tru, tre­bu­iau să se des­cur­ce cu un sin­gur pat mic, o ma­să mi­că, o sin­gu­ră far­fu­rie, un ta­câm și o ca­nă pen­tru apă. Astfel, în 300 de ani cât a „fun­cți­o­nat“pe­de­ap­sa, în Biertan a avut loc un sin­gur di­vo­rț, pen­tru că împă­ca­rea era aproa­pe ine­vi­ta­bi­lă; ▶ aici gă­sim cel mai ma­re altar po­lip­tic din Tran­sil­va­nia, re­a­li­zat între 1483 și 1513, cu

28 de pa­no­uri pic­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.