Gas­tro­no­mie no­ma­dă

Ioana - - Pe Tavă -

Preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Cul­tu­ra­le Eu­ro Est Alter­na­tiv, dr. Iu­lia Dră­guț, a re­pre­zen­tat Ro­mânia la eveni­men­tul „Wor­ld No­ma­dic Cu­i­si­ne“, or­ga­ni­zat în au­gust în Kyr­gyz­stan. Pre­ze­nța sa a fost în ca­li­ta­te de mem­bru al Ju­ri­u­lui și in­vi­tat spe­cial al ma­ni­fes­tă­rii, ală­turi de dom­nul Tho­mas Gu­gler, preșe­din­te al orga­ni­zați­ei mon­dia­le a bu­că­ta­ri­lor Wor­ld Chefs, și alți in­vi­tați de mar­că. ace­ea.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.