Ziua nați­o­na­lă a Fe­mei­lor #Pe­toc

Ioana - - Smart & Chic -

2018 es­te al pa­tru­lea an con­se­cu­tiv când Fas­hi­o­nup săr­bă­to­rește fe­meia #Pe­toc prin­tr-un eveni­ment de­di­cat. Ace­as­tă de­cla­rație de fe­mi­ni­ta­te a fost con­tu­ra­tă în ju­rul ideii de wo­men em­po­we­ring wo­men. În sep­tem­brie, in­vi­tații din rândul pre­sei, blog­ge­ri­lor și iu­bi­to­ri­lor de modă au pu­tut ve­dea ex­po­ziția re­a­li­za­tă împreu­nă cu ti­ne­re­le fo­to­gra­fe Ra­lu­ca-ioa­na Chi­pria­de, Cos­ti­na Pu­ri­ce, Oa­na Pa­ra­che, Cos­mi­na Co­nțu și Ale­xan­dra Bușcu. Ima­gi­ni­le au ilus­trat fe­meia în vi­zi­u­nea fi­e­că­reia: eclec­ti­că, in­de­pen­den­tă, vi­să­toa­re. Ală­turi de fo­to­gra­fi­i­le cu fo­cus pe to­cu­ri­le se­du­că­toa­re, mo­de­le spec­ta­cu­loa­se de pan­to­fi din co­le­cția de toam­nă au fost pre­zen­ta­te într-o mini ga­le­rie fas­hi­on, pen­tru mai mul­tă inspirație în no­ul se­zon.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.