Cel mai bun pri­e­ten

Edu­cația lui, cu­rățe­nia ta

Ioana - - Cuprins -

EDU­CAȚIE CANINĂ

În pri­mul rând, tre­bu­ie să înțe­le­gi că un cățel nu ve­de apar­ta­men­tul așa cum îl ve­zi și tu și că pen­tru el noți­u­nea de cu­rățe­nie se li­mi­te­a­ză la a nu-și fa­ce ne­voi­le în lo­cul în ca­re doar­me. Așa că îți tre­bu­ie calm, răb­da­re și câte­va zi­le li­be­re în ca­re să-l su­pra­ve­ghe­zi cu ate­nție și să-l înveți no­ua ru­ti­nă.

Și, cel mai im­por­tant, nu-l cer­ta! E prea mic și nu știe să anu­nțe sin­gur.

Când pu­i­ul es­te prea mic și nu are toa­te vac­ci­nu­ri­le fă­cu­te, ide­al es­te să fie ame­na­jat cul­cușul în baie. Fi­ind un spațiu mic, in­stinc­tul său îi va spu­ne că tre­bu­ie să-și fa­că ne­voi­le în spați­ul ame­na­jat de ti­ne: zia­re și co­vo­rașe ab­sor­ban­te un­de să se obișnu­ias­că să fa­că până ter­mi­nă sche­ma de vac­ci­na­re (ma­xi­mum trei luni).

Apoi, du­pă ce crește, nu-l mai lași în acea zo­nă. Iar când ob­ser­vi că vrea să se ușu­re­ze (se învârte în cerc, mi­roa­se ace­lași loc, se ghe­mu­i­ește), scoa­te-l ime­diat afa­ră (cu o co­man­dă vo­ca­lă, de fi­e­ca­re da­tă ace­e­ași), un­de aște­pți să-și fa­că ne­voi­le. Ofe­ră-i o re­com­pen­să. Pu­i­uții își fac ne­voi­le des­tul de des, cam la trei ore, așa că înce­ar­că să-l scoți atât de des. Apoi, ră­rește ieși­ri­le pe mă­su­ră ce învață, până cre­e­zi un pro­gram con­for­ta­bil pen­tru amândoi. În timp, ei vor învăța să se ți­nă cât ești tu la ser­vi­ciu (adi­că vreo no­uă ore).

▶ Nu scoa­te cățe­lul noap­tea. Învață-l că noap­tea se doar­me.

DRESAJ PISICESC

În ca­zul pi­si­ci­lor, es­te mult mai sim­plu și mai ra­pid să le înveți să fa­că la li­ti­e­ră, de­oa­re­ce te sca­pă de par­tea cu pro­gra­mul. Așa că ele nu de­pind de ti­ne ca să se ușu­re­ze. În plus, ni­si­pul spe­cial pen­tru li­ti­e­ră atra­ge pi­si­ca să-și re­zol­ve pro­ble­me­le aco­lo, pen­tru că ele in­stinc­tual cau­tă să as­cun­dă ase­me­nea mi­ro­suri.

Astfel că îți ră­mân în gri­jă doar câte­va as­pec­te: să ale­gi li­ti­e­ra po­tri­vi­tă pen­tru mă­ri­mea pi­si­cii (tre­bu­ie să fie ma­re și adâncă, să ai­bă loc), să o așe­zi de­par­te de bo­lu­ri­le de mânca­re și apă (alt­fel, va evi­ta să-și fa­că ne­voi­le aco­lo), să ale­gi un așter­nut con­for­ta­bil (dens, fă­ră odo­ri­zant, ca­re poa­te crea aler­gii) și să me­nții li­ti­e­ra cu­ra­tă (să schim­bi așter­nu­tul și să spe­li li­ti­e­ra cu de­ter­gent).

▶ Da­că pi­si­ca fa­ce în ca­să, pu­ne-i ne­voi­le în li­ti­e­ră. Astfel, o înveți ca­re es­te „lo­cul co­rect“.

Nu cu­răța de față cu el, asta sem­ni­fi­că ate­nție și așa va fa­ce de fi­e­ca­re da­tă când va si­mți că are ne­voie de ea!

Da­că re­fu­ză li­ti­e­ra sis­te­ma­tic înse­am­nă că ori e prea mi­că, ori așter­nu­tul o iri­tă, ori e mur­da­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.