Ioa­na te vrea așa

Tom Cru­i­se, iu­bi­tul de la Hol­ly­wood

Ioana - - Cuprins -

Apre­ciat de o lu­me între­a­gă pen­tru ca­ri­e­ra sa ui­mi­toa­re și stârnind pa­si­uni ne­bă­nu­i­te prin­tre fe­mei­le de pre­tu­tin­deni, Tom Cru­i­se a avut o co­pi­lă­rie agi­ta­tă din cau­za vi­eții no­ma­de a pă­ri­nți­lor lui. Și-a do­rit să de­vi­nă pre­ot ca­to­lic, dar pa­si­u­nea pen­tru ac­to­rie a fost mai pu­ter­ni­că și, ca ata­re, la 18 ani s-a dus la New York să-și încer­ce no­ro­cul. Puțini știu că își fa­ce sin­gur cas­ca­do­ri­i­le (nu are du­blu­ră), iar aces­tea sunt de ce­le mai mul­te ori ex­trem de ris­can­te, da­că luăm în con­si­de­ra­re fap­tul că își pi­lo­te­a­ză sin­gur avi­o­nul în acest scop. De alt­fel, con­sti­tuția sa atle­ti­că (înde­lung dis­cu­ta­tă, pen­tru că se zvo­ni­se că-i foar­te mic de sta­tu­ră, în re­a­li­ta­te având 1,72 m) se poa­te ob­ser­va cu ușu­ri­nță, mai ales că în aproa­pe toa­te fil­me­le lui fu­ge foar­te mult. A pă­ră­sit re­li­gia ca­to­li­că în 1990, con­vins fi­ind că s-a vin­de­cat de dis­le- xie da­to­ri­tă con­tro­ver­sa­tu­lui cult sci­en­to­lo­gic, că­ru­ia i s-a ală­tu­rat. A fost însu­rat cu Mi­mi Ro­gers, Ni­co­le Kid­man și Ka­tie Hol­mes, însă, din pă­ca­te, aces­tea au fost pen­tru el mi­si­uni im­po­si­bi­le. Sti­lul său ves­ti­men­tar cu­noaște doar do­uă as­pec­te: fie foar­te ele­gant, când poar­tă cos­tu­me scum­pe, croi­te spe­cial pen­tru el, fie ca­sual, cu o ma­re ate­nție la detalii. Ori­cum, am­be­le ti­puri de out­fit îi dau un aer mas­cu­lin foar­te se­xy, iar zâmbe­tul și pri­vi­rea sa in­ten­să pot to­pi pro­ba­bil și ca­lo­ta gla­cia­ră. Tom Cru­i­se e prin­tre puți­nii ac­tori ca­re nu au fost de acord ca pro­du­că­to­rii de jo­curi vi­deo sau pă­puși să îi fo­lo­se­as­că ima­gi­nea. Cu toa­te aces­tea, și-a împru­mu­tat fru­moa­se­le ca­rac­te­ris­tici pen­tru crei­o­na­rea lui Alad­din, îndră­gi­tul per­so­naj de de­se­ne ani­ma­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.