Bu­că­tă­rie

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da pri­mul aju­tor în pro­ble­me­le ta­le din bu­că­tă­rie.

Ioana - - Cuprins - Ro­xa­na Mel­ni­cu re­dac­tor Ioa­na

QVe­ro­ni­ca (28), Bu­zău: Am gus­tat de cu­rând kim­chi, ca­re mi s-a spus că e un fel de var­ză mu­ra­tă. To­tuși, nu mi s-a pă­rut că se­a­ma­nă prea mult. Es­te chiar var­ză mu­ra­tă?

ATe­o­re­tic da, prac­tic nu prea. Es­te un pre­pa­rat tra­diți­o­nal co­re­e­an, ca­re acum es­te la ma­re modă, de­oa­re­ce tre­ce drept foar­te să­nă­tos – cam la fel de să­nă­tos ca var­za mu­ra­tă de la noi. Însă pen­tru a pre­pa­ra kim­chi se pun la mu­rat ju­mă­tăți de var­ză chi­ne­ze­as­că. Com­po­zi­tia aces­teia, le­gu­me­le și mi­ro­de­ni­i­le cu ca­re es­te ase­zo­na­tă dau un cu to­tul alt gust pre­pa­ra­tu­lui fi­nal, de­oa­re­ce alte­le sunt re­a­cți­i­le ca­re se pe­trec în tim­pul fer­men­tă­rii.

QIna (28), Bu­cu­rești: Aș vrea să ser­vesc ci­dru la o ma­să fes­ti­vă în fa­mi­lie. Să aleg ci­dru blând sau ci­dru brut?

ACi­drul blând es­te mai puțin fer­men­tat, deci mai dul­ce și mai puțin al­coo­li­zat (35°). Se ser­vește la de­sert. La fe­lu­ri­le de mânca­re să­ra­te, ser­vește ci­dru brut, sec. El es­te bun pri­e­ten cu fruc­te­le de ma­re, pește­le și car­nea albă.

QLi­sa (31), Iași: Am un pa­chet de hri­bi us­cați. Cum să-i pre­par?

APoți fa­ce ușor bo­rș sau ri­zo­to. Pen­tru bo­rș, hri­bii us­cați se pun la înmu­iat de cu se­a­ră. Când s-au înmu­iat, se arun­că apa în ca­re au stat, se adau­gă 1 l de apă și se pun la fi­ert la foc mic. Se adau­gă le­gu­me, bo­rș și smântână. Pen­tru ri­zo­to, se mă­ru­nțesc în ro­bot hri­bii us­cați cu ce­a­pă, roz­ma­rin și apio. Se pră­jesc apoi în ulei și se încor­po­re­a­ză orez și su­pă.

QFloa­rea (24), Dej: Re­gu­lat, pri­mesc mul­te ouă de la ru­de de la ța­ră. Aș vrea să le pot fo­lo­si pe rând de-a lun­gul mai mul­tor săp­tă­mâni. Le fi­erb tari ca să se păs­tre­ze co­mes­ti­bi­le, dar de fapt no­uă nu ne prea plac ouă­le fi­er­te. Exis­tă altă so­luție?

APu­ne ouă­le în car­toa­ne și pi­cu­ră pe fi­e­ca­re ou câte un strop de ulei, apoi păs­tre­a­ză car­toa­ne­le la fri­gi­der. Le vei pre­lun­gi astfel viața cu vreo do­uă săp­tă­mâni.

Q ACa­me­lia (27), Pi­tești: Chi­men, chi­mi­on și cu­min sunt unul și ace­lași lu­cru?

Chi­mi­on și cu­min sunt si­no­ni­me. Chi­me­nul es­te o altă plan­tă, nu mult di­fe­ri­tă ca as­pect și pro­pri­e­tăți.am­be­le fac par­te din ace­e­ași fa­mi­lie, iar la fel fe­ni­cu­lul şi ana­so­nul. Chi­me­nul e mai des uti­li­zat la noi, cu­mi­nul tre­ce drept exo­tic și fa­ce par­te din ar­se­na­lul in­dian si ma­ro­can. Cu­mi­nul e mai fruc­tat, chi­me­nul e mai pu­ter­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.