Re­gu­li ese­nția­le de ma­ke-up

Ioana - - Pe Gustul Meu -

O pi­e­le im­pe­ca­bi­lă. Pri­mul pas pen­tru ca te­nul să fie să­nă­tos es­te cu­răța­rea. Fie că es­te di­mi­neață sau se­a­ră, tre­bu­ie să te de­ma­chi­e­zi. În fun­cție de ti­pul tău de pi­e­le, ale­ge un de­ma­chiant ca­re să nu-ți agre­se­ze te­nul, de pre­fe­rat fă­ră al­cool. Evi­tă să­pu­nul, ca­re poa­te us­ca ex­ce­siv.

Hi­dra­ta­rea și îngri­ji­rea. Apli­că o loți­u­ne sau o cre­mă și ma­se­a­ză-te prin mișcări cir­cu­la­re până când ace­as­ta es­te com­plet ab­sor­bi­tă de pi­e­le. Ochii au și ei ne­voie de o ate­nție spe­cia­lă. Fo­lo­sește un pro­dus de ca­li­ta­te, pen­tru ca re­zul­ta­te­le să fie vi­zi­bi­le.

Ma­chia­jul. Du­pă ce ai apli­cat ba­za și fon­dul de ten, es­te mo­men­tul să te ocu­pi de ochi. Pri­mul pro­dus pe ca­re tre­bu­ie să-l aplici es­te pri­me­rul pen­tru ple­oa­pe. El are ro­lul de a pre­gă­ti zo­na pen­tru fard și crei­on și fa­ce ca far­dul să ade­re bi­ne și să fie mai re­zis­tent. La fi­nal, un plus de sen­zua­li­ta­te es­te con­fe­rit de mas­ca­ra, ca­re pu­ne în va­loa­re pri­vi­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.