Chef Adrian Și­po­te­a­nu

Ioana - - De Gustibus -

Es­te ori­gi­nar din Va­ma, ju­dețul Su­ce­a­va, și s-a năs­cut în 1980. În pre­zent lu­cre­a­ză la res­tau­ran­tul Pleia­da din Iași. A lu­crat în res­tau­ran­te pres­ti­gi­oa­se din ța­ră și străi­nă­ta­te, es­te câști­gă­to­rul mai mul­tor con­cur­suri de pro­fil și a fă­cut par­te din ju­ri­ul altor com­pe­tiții. Ca mem­bru al ACE­EA în acest mo­ment re­pre­zin­tă Ro­mânia la Con­gre­sul Tra­diți­i­lor cu­li­na­re mon­dia­le din India, ală­turi de dr. Iu­lia Dră­guț.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.