Sfa­turi pen­tru unghii să­nă­toa­se

Mâi­ni­le sunt car­tea de vi­zi­tă a fe­mei­lor. Unghi­i­le cu ten­di­nță de ex­fo­li­e­re ne pot împi­e­di­ca să avem o ma­ni­chi­u­ră așa cum ne do­rim.

Ioana - - Cuprins - iri­na­min­ca.com Iri­na Min­că

Cum eviți ex­fo­li­e­rea și ru­pe­rea un­ghi­i­lor? Ate­nție la pro­du­se­le fo­lo­si­te și la or­di­nea în ca­re le aplici! ▶ Taie unghi­i­le cât mai

scurt pen­tru a evi­ta ru­pe­rea lor. Cel mai bun mo­ment pen­tru tăi­e­rea un­ghi­i­lor es­te ime­diat du­pă baie, când cu­ti­cu­la es­te înmu­ia­tă, iar un­ghia, mai fle­xi­bi­lă. ▶ Știai că pi­la de unghii se fo­lo­sește prin mișca­re într-o sin­gu­ră di­re­cție? Pi­li­rea în ex­ces du­ce la ex­fo­li­e­rea și de­gra­da­rea stra­tu­ri­lor de che­ra­ti­nă. Buf­fe­rul (pi­la pă­tra­tă) es­te per­fect pen­tru pă­rți­le la­te­ra­le și co­lțuri. Ea nu se fo­lo­sește pe su­pra­fața un­ghi­ei, mai ales da­că un­ghia e ca­san­tă și cu ten­di­nță de ex­fo­li­e­re.

▶ Apli­că un ulei hi­dra­tant pen­tru cu­ti­cu­le și ma­se­a­ză până la ab­sor­bție. O cu­ti­cu­lă să­nă­toa­să su­sți­ne un­ghia să­nă­toa­să. Poți să fo­lo­sești chiar și ulei­uri ve­ge­ta­le (ar­gan, cai­se, mig­da­le) sau o cre­mă de mâini emo­li­en­tă. Pont: hi­dra­te­a­ză din plin mâi­ni­le și poar­tă pe tim­pul no­pții mă­nuși din bum­bac. În fe­lul aces­ta, pro­du­sul ac­ti­o­nea­ză mai în pro­fun­zi­me și ca­ti­fe­la­rea se me­nți­ne.

▶ Exis­tă tra­ta­men­te spe­cia­le cu vi­ta­mi­ne ca­re întă­resc și su­sțin unghi­i­le. Fo­lo­sește-le înain­tea la­cu­lui de unghii. De exem­plu, vi­ta­mi­ne­le A și E. Ames­te­că-le și ma­se­a­ză o da­tă pe zi.

▶ Ba­se-coat-ul es­te pro­du­sul ca­re se apli­că înain­tea ojei co­lo­ra­te. E un lac tran­spa­rent sau cu ten­tă de alb/roz (în fun­cție de brand) și cre­e­a­ză o pe­li­cu­lă pro­tec­toa­re pen­tru unghii. Ale­ge va­rian­te ca­re nu co­nțin for­mal­de­hi­dă.

▶ Top-coat-ul re­pre­zin­tă ul­ti­mul pas al ma­ni­chi­u­rii co­rec­te, con­fe­ră lu­ciu și si­gi­le­a­ză, pen­tru o re­zis­te­nță cât mai înde­lun­ga­tă. Achi­ziți­o­nea­ză doar pro­du­se de ca­li­ta­te, păs­tre­a­ză­le la loc us­cat și arun­că-le da­că s-au întă­rit.

▶ La­cu­ri­le de unghii se­mi­per­ma­nen­te cu us­ca­re la UV pot să afec­te­ze unghi­i­le fra­gi­le. Asi­gu­ră-te că faci și pau­ze în ca­re aplici tra­ta­men­te. Un tra­ta­ment na­tu­rist la înde­mână: fo­lo­sește ze­a­mă de lă­mâie pen­tru a întări și al­bi su­pra­fața un­ghi­ei.

▶ Ale­ge di­zol­van­tul fă­ră ace­to­nă. E mai puțin agre­siv pen­tru un­ghie și cu­rață blând. Cau­tă for­mu­le cu pro­vi­ta­mi­ne și ulei­uri ve­ge­ta­le.

Exis­tă tra­ta­men­te spe­cia­le cu vi­ta­mi­ne ca­re întă­resc și su­sțin unghi­i­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.