Des­pre afe­cți­u­ni­le he­pa­ti­ce

Fi­ca­tul es­te un or­gan cru­cial în or­ga­nis­mul nos­tru. Îl pu­tem pro­te­ja prin ali­men­tație echi­li­bra­tă și igi­e­nă.

Ioana - - Cuprins -

HEPATITELE

Re­pre­zin­tă in­fla­ma­rea fi­ca­tu­lui, ca­re poa­te im­pli­ca sau nu le­zi­uni tem­po­ra­re sau per­ma­nen­te. Hepatitele sunt acu­te atunci când in­fla­mația du­re­a­ză mai puțin de șa­se luni și de­vin cro­ni­ce du­pă ace­as­tă pe­ri­oa­dă. Pot fi vi­ra­le sau nein­fe­cți­oa­se. Simp­to­me­le he­pa­ti­te­lor sunt foar­te ușoa­re (obo­se­a­lă ac­cen­tua­tă, lip­sa pof­tei de mânca­re, scă­de­re în greu­ta­te), iar mul­te per­soa­ne nici nu își dau se­a­ma că sunt bol­na­ve până la apa­riția com­pli­cați­i­lor: ic­ter, in­su­fi­ci­e­nță he­pa­ti­că, tu­mori. Hepatitele nein­fe­cți­oa­se sunt pu­se pe se­a­ma al­coo­lu­lui, me­di­ca­men­te­lor, tul­bu­ră­ri­lor ge­ne­ti­ce și afe­cți­u­ni­lor imu­no­lo­gi­ce. Aces­tea nu se tran­smit de la o per­soa­nă la alta.

În schimb, hepatitele in­fe­cți­oa­se sunt pro­vo­ca­te de vi­ru­suri și se tran­smit pe di­ver­se căi.

HEPATITE IN­FE­CȚI­OA­SE:

He­pa­ti­ta A

Ce e: o boa­lă pro­vo­can­tă de un vi­rus la ca­re sunt ex­puși cei ca­re in­tră în con­tact cu ali­men­te con­ta­mi­na­te;

Cau­ză: vi­ru­sul A;

Tran­smi­te­re: mâini nei­gi­e­ni­za­te co­res­pun­ză­tor, fruc­te și le­gu­me nes­pă­la­te, ali­men­te sau apă con­ta­mi­na­te; Vin­de­ca­re: se poa­te vin­de­ca spon­tan, fă­ră să la­se le­zi­uni.

Ate­nție la că­lă­to­ri­i­le în zo­ne­le din Afri­ca un­de he­pa­ti­ta A es­te foar­te răs­pândi­tă!

He­pa­ti­ta B

Ce e: o boa­lă ce se poa­te vin­de­ca spon­tan sau se poa­te cro­ni­ci­za. Une­ori, poa­te du­ce la pro­ble­me gra­ve, pre­cum le­zi­uni sau in­su­fi­ci­e­nțe he­pa­ti­ce și can­cer;

Cau­ză: vi­ru­sul B;

Tran­smi­te­re: con­tact se­xual ne­pro­te­jat, fo­lo­si­rea la co­mun a obi­ec­te­lor de igi­e­nă per­so­na­lă (la­mă, pe­ri­uță de di­nți) sau prin sânge;

Vin­de­ca­re: cea acu­tă se poa­te vin­de­ca spon­tan (95% din ca­zuri) sau se poa­te cro­ni­ci­za du­pă 6 luni - poa­te im­pli­ca tra­ta­ment cu Pe­gin­ter­fe­ron, iar ra­ta de vin­de­ca­re es­te foar­te mi­că.

Vi­ru­sul he­pa­ti­tei B es­te de 100 de ori mai con­ta­gi­os de­cat HIV!

He­pa­ti­ta C

Ce e: o boa­lă ce se poa­te vin­de­ca spon­tan sau se poa­te cro­ni­ci­za. Une­ori, poa­te du­ce la pro­ble­me gra­ve pre­cum ci­ro­za he­pa­ti­că, in­su­fi­ci­e­nțe he­pa­ti­ce și can­cer;

Cau­ză: vi­ru­sul C;

Tran­smi­te­re: în prin­ci­pal prin sânge (tran­sfu­zii sau obi­ec­te in­fec­ta­te), con­tact se­xual ne­pro­te­jat;

Vin­de­ca­re: 25% din per­soa­ne se vin­de­că du­pă o in­fe­cție scur­tă. În 75% din ca­zuri, he­pa­ti­ta se cro­ni­ci­ze­a­ză și im­pli­că tra­ta­ment me­di­ca­men­tos. Noi­le tra­ta­men­te dau o ra­tă de vin­de­ca­re de 95-100%, im­por­tant e să fie diag­nos­ti­ca­tă din timp.

Ta­tua­je­le și pi­er­cin­gu­ri­le sunt un mod frec­vent de con­trac­ta­re a vi­ru­su­lui.

He­pa­ti­ta D (Del­ta)

Ce e: o boa­lă ca­re apa­re nu­mai în de­pen­de­nță de he­pa­ti­ta B și poa­te pro­vo­ca he­pa­ti­ta ful­mi­nan­tă;

Cau­ză: vi­rus de tip RNA;

Tran­smi­te­re: ace­le­ași mo­da­li­tăți de con­ta­mi­na­re ca VHB;

Vin­de­ca­re: încă nu exis­tă ni­ci­un tra­ta­ment efi­ci­ent pen­tru he­pa­ti­ta D.

Mă­mi­ci­le pur­tă­toa­re pot tran­smi­te co­pi­lu­lui vi­ru­sul în tim­pul naște­rii.

He­pa­ti­ta E

Ce e: la fel ca he­pa­ti­ta A, apa­re prin con­ta­mi­na­re;

Cau­ză: vi­ru­sul E;

Tran­smi­te­re: prin apă sau ali­men­te con­ta­mi­na­te cu ma­te­rii fe­ca­le, fruc­te și le­gu­me nes­pă­la­te;

Vin­de­ca­re: tra­ta­men­tul con­stă în hi­dra­ta­re și odih­nă.

Vi­ru­sul apa­re în fo­ca­re din cau­za igi­e­nei pre­ca­re.

HEPATITE NEIN­FE­CȚI­OA­SE:

He­pa­ti­ta au­toi­mu­nă

Ce e: o boa­lă ge­ne­ti­că în ca­re or­ga­nis­mul pro­du­ce an­ti­cor­pi împo­tri­va ce­lu­le­lor sa­le he­pa­ti­ce pro­prii;

Cau­ză: ge­ne­ti­că;

Tran­smi­te­re: nu;

Vin­de­ca­re: nu, are o ra­tă de su­pra­vi­ețu­i­re de 10 ani da­că e tra­ta­tă co­res­pun­ză­tor. He­pa­ti­ta me­di­ca­men­toa­să

Ce e: fi­ca­tul se in­fla­me­a­ză din cau­za efec­te­lor se­cun­da­re ale me­di­ca­men­te­lor foar­te to­xi­ce;

Cau­za: con­sum ina­dec­vat/ex­ce­siv de me­di­ca­men­te;

Tran­smi­te­re: nu;

Vin­de­ca­re: sto­pa­rea ad­mi­nis­tră­rii de me­di­ca­men­te/ înlo­cu­i­rea tra­ta­men­tu­lui cu sub­sta­nțe mai puțin no­ci­ve.

CI­RO­ZA HE­PA­TI­CĂ (fi­cat gras al­coo­lic)

Ce e: o afe­cți­u­ne cro­ni­că și gra­vă a fi­ca­tu­lui;

Simp­to­me: obo­se­a­lă, pi­er­de­re în greu­ta­te, ic­ter, une­ori du­reri în zo­na fi­ca­tu­lui, no­du­li, fi­bro­ză;

Cau­ză: al­coo­lul es­te prin­ci­pa­la cau­ză pen­tru ci­ro­za he­pa­ti­că, mai ales când con­su­mul zil­nic de al­cool pur de­pășește 25 de gra­me;

Tran­smi­te­re: nu;

Vin­de­ca­re: nu. Se poa­te pre­lun­gi du­ra­ta de viață prin ali­men­tație co­rec­tă. Alter­na­ti­vă: tran­splan­tul de fi­cat.

STEATOZA HE­PA­TI­CĂ (fi­cat gras no­nal­coo­lic)

Ce e: de­pu­ne­rea adi­poa­să pe fi­cat. Boa­la e aso­cia­tă cu dia­bet, tri­gli­ce­ri­de cres­cu­te, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă,

co­les­te­rol pes­te li­mi­te și obe­zi­ta­te;

Simp­to­me: obo­se­a­lă ex­ce­si­vă, pi­er­de­rea pof­tei de mânca­re;

Cau­ze: obe­zi­ta­te, hi­per­co­les­te­ro­le­mie, con­sum ex­ce­siv de al­cool;

Tran­smi­te­re: nu;

Vin­de­ca­re: prin ali­men­tație co­rec­tă.

Pe 28 iu­lie, se mar­che­a­ză Zi­ua mon­dia­lă de luptă împo­tri­va he­pa­ti­tei.

Fe­rește-te de bo­li­le fi­ca­tu­lui prin pre­venția pri­ma­ră și ana­li­ze­le ge­ne­ra­le re­gu­la­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.