SHO­ES FIRST

Marie Claire (Romania) - - Editorial - MA­RA COMAN, Re­dac­tor-șef, ma­ra.coman@bur­da.ro MA­RIE CLAIRE

Nici nu-ți ima­gi­ne­zi câți pan­to­fi am vă­zut în ul­ti­ma lu­nă. Pan­to­fii pe ca­re Andre­ea și Te­o­do­ra i-au fo­to­gra­fiat pen­tru ace­as­tă ediție și, pe lângă ei, o mu­lți­me de ima­gini cu pan­to­fi. Așa se întâmplă în fi­e­ca­re apri­lie și oc­tom­brie, când avem o se­cți­u­ne între­a­gă cu și des­pre pan­to­fi. De da­ta asta, 25 de pa­gini. Știu că ori­ci­ne nu lu­cre­a­ză într-un do­me­niu ca­re are le­gă­tu­ră cu mo­da își ima­gi­nea­ză că, de fapt, aici e doar o dis­tra­cție con­ti­nuă :). Pan­to­fi, fo­to­gra­fii, mo­de­le, ma­chiaj, ro­chii. Ei bi­ne, da, toa­te astea fac par­te din to do list-ul nos­tru. E și dis­tra­cție, dar e și mul­tă mun­că. Ne ocu­păm și de lu­cruri ca­re nu sunt de­loc glam: avem și sar­cini or­ga­ni­za­to­ri­ce, întâlniri, ne­go­ci­eri, șe­di­nțe. No­ro­cul nos­tru e că ne pla­ce ce fa­cem − am mai spus, de altfel, și în alte con­tex­te, că jo­bul ăsta nu se poa­te fa­ce fă­ră pa­si­u­ne. OK, dar să re­vin la pan­to­fi. Co­le­ge­le me­le au ales cei mai cool pan­to­fi ai se­zo­nu­lui de pri­mă­va­ră-va­ră: o să ve­zi, sunt sti­luri și mo­de­le di­fe­ri­te, si­gur o să-ți ră­mână gândul mă­car la câte­va pe­re­chi (da, mi s-a întâmplat și mie). Dar, mai mult, am vrut să aflăm ce înse­am­nă să cre­e­zi o co­le­cție de pan­to­fi, de la idee până la lan­sa­re. De ace­ea, Andre­ea a fost în ate­li­e­rul Mi­ha­e­lei Glăvan și a stat de vor­bă cu ea și cu co­le­gii ei. Au dis­cu­tat des­pre in­spi­rație, des­pre schițe, des­pre idei, dar și des­pre par­tea prac­ti­că. Mai exact, cum anu­me se fa­ce un pan­tof. Cum ara­tă un ate­li­er. Cum se or­ga­ni­ze­a­ză o pre­zen­ta­re pen­tru lan­sa­rea unei noi co­le­cții. Des­pre toa­te astea și nu nu­mai, la pa­gi­na 84. Cum cred că îți ima­gi­ne­zi, am vor­bit, între noi, in­clu­siv des­pre pan­to­fii ca­re ne plac și pe ca­re ni-i do­rim. Des­pre ce pur­tam acum câți­va ani și des­pre ce pur­tăm azi. Și, cum ave­am des­tu­le de spus pe te­ma asta, ne-am gândit că ar fi bi­ne și să scri­em. Așa că, la pa­gi­na 88, gă­sești pre­fe­ri­nțe­le noas­tre. Spoi­ler: pen­tru mi­ne, urme­a­ză încă o va­ră în pan­to­fi sport. Lec­tu­ră plă­cu­tă!

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.