PE DO­UĂ roți, pen­tru CAU­ZE no­bi­le

Bi­ci­cliștii pa­si­o­nați, dar și OA­ME­NII ca­ri­ta­bil ca­re VOR SĂ PARTICIPE la un eveni­ment cea de-a cin­cea ediție au înce­put înscri­e­ri­le la de ci­clism, A CONCURSULUI CA­RI­TA­BIL Bi­ke­at­hon Ţa­ra Fă­gă­ra­şu­lui.

Marie Claire (Romania) - - News -

Bi­ke­at­hon Ţa­ra Fă­gă­ra­şu­lui es­te o plat­for­mă de strânge­re de fon­duri im­ple­men­ta­tă de Fun­da­ţia Co­mu­ni­ta­ră Ţa­ra Fă­gă­ra­şu­lui, dez­vol­ta­tă în ju­rul unui eveni­ment de strânge­re de fon­duri prin­tr-un con­curs de bi­ci­cle­te, des­chis pen­tru com­pa­nii, per­soa­ne fi­zi­ce, or­ga­ni­za­ţii şi gru­puri de ini­ţia­ti­vă. Cei înscriși în com­pe­tiție vor pu­tea pe­da­la pe da­ta de 9 iu­nie 2018 pen­tru ce­le 18 proi­ec­te înscri­se pe plat­for­ma de strânge­re de fon­duri. În com­pe­tiție se pot înscrie adu­lți și co­pii cu vârsta de pes­te pa­tru ani. Ei au de ales între mai mul­te ti­puri de cur­se, ca­re vor porni în ace­e­ași zi din fața Ce­tății Fă­gă­raș, în fun­cție de cât de mu­lți ki­lo­me­tri vor să par­cur­gă. Înscri­e­ri­le se fac pe si­te până pe da­ta de 31 mai 2018. Pen­tru a pu­tea par­ti­ci­pa, bi­ci­cliștii tre­bu­ie să își ale­a­gă un proi­ect pe ca­re să îl su­sți­nă prin­tr-o ta­xă și prin mo­bi­li­za­rea unui cerc de su­sți­nă­tori ca­re împăr­tășesc ace­e­ași do­ri­nță. Ce­le 18 proi­ec­te va­li­da­te pen­tru înscri­e­rea în com­pe­tiție sunt: Au­tism So­lu­ti­ons. Fon­du­ri­le au sco­pul de a asi­gu­ra con­ti­nua­rea te­ra­pi­ei în acest an, pen­tru 170 de co­pii cu au­tism. Ghi­oz­dă­ne­lul că­lă­tor. Spri­ji­ni­rea ele­vi­lor aflați în si­tuații de risc de aban­don șco­lar, pre­cum și re­du­ce­rea cau­ze­lor prin­ci­pa­le ca­re duc la apa­riția pro­ble­me­lor la ni­ve­lul co­loa­nei ver­te­bra­le le­ga­te de pur­ta­rea unui ghi­oz­dan ne­co­res­pun­ză­tor. Aso­ciația de pom­pi­eri. O au­tos­pe­cia­lă no­uă pen­tru pom­pi­e­rii vo­lun­tari din Co­bor. Aproa­pe de co­pii. Mo­bi­li­er nou la se­cția de Pe­dia­trie din Fă­gă­raș. Împreu­nă sal­văm ani­ma­le­le. Pri­mul spi­tal pen­tru ani­ma­le din Ța­ra Fă­gă­rașu­lui. Ta­bă­ra Lo­ve for Li­fe. Își pro­pu­ne să cul­ti­ve în co­pi­ii par­ti­ci­pa­nți bu­cu­ria și in­te­re­sul pen­tru învăța­re și să ofe­re pro­fe­so­ri­lor par­ti­ci­pa­nți ex­pe­ri­e­nțe ca­re să îi învețe noi me­to­de de pre­da­re și învăța­re. Ști­i­nțes­cu Ța­ra Fă­gă­rașu­lui. Mișca­re pen­tru vi­i­to­rii in­ven­ta­tori. Fo­cus pe teh­no­lo­gii cu­ra­te, ca­re res­pec­tă să­nă­ta­tea lo­cu­i­to­ri­lor din zo­nă și ca­re nu afec­te­a­ză ne­ga­tiv me­di­ul încon­ju­ră­tor. Pe­da­le­a­ză pen­tru pă­du­re. Fi­e­ca­re do­nație va aju­ta la împă­du­ri­ri­le din zo­nă. Voi­nici pe mun­te. Esca­la­da­rea Vârfu­lui Mol­do­ve­a­nu cu un grup de co­pii cu vârste între 7 și 10 ani. Vre­au să fiu din nou cam­pi­on. Fon­duri ne­ce­sa­re aco­pe­ri­rii unei pă­rți din cos­tu­ri­le par­ti­ci­pă­rii la com­pe­tiții. Ti­ne­rii Mi­le­ni­u­lui III. Coo­pe­ra­rea ti­ne­ri­lor pen­tru dez­vol­ta­rea spi­ri­tu­lui ci­vic în ve­de­rea mo­der­ni­ză­rii la­bo­ra­to­ru­lui de ști­i­nțe (chi­mie-fi­zi­că). Min­te să­nă­toa­să în corp să­nă­tos. Sti­mu­la­rea in­te­re­su­lui pen­tru mișca­re, dez­vol­ta­rea unei mi­nți și a unui corp să­nă­tos. Prețu­i­ește cli­pa – pre­zen­tul es­te sin­gu­rul în ca­re poți in­ter­ve­ni. Achi­ziți­o­na­rea unui te­le­vi­zor și a unui apa­rat de aer con­diți­o­nat pen­tru sa­la de aștep­ta­re a Com­par­ti­men­tu­lui de Pri­miri Ur­ge­nțe a spi­ta­lu­lui din Fă­gă­raș. Dru­meț prin Ța­ra Oltu­lui. O mai bu­nă cu­noaște­re și pro­mo­va­re a zo­nei Ță­rii Fă­gă­rașu­lui, prin in­ter­me­di­ul fo­to­gra­fi­ei. Uniți ca echi­pă, con­duși de pa­si­u­ne sun­tem cam­pi­oni. Atra­ge­rea de fon­duri pen­tru par­ti­ci­pa­rea co­pi­i­lor la com­pe­tiți­i­le nați­o­na­le de fot­bal și achi­ziți­o­na­rea de echi­pa­ment spor­tiv. Mu­nții, edu­cația la înă­lți­me. Re­a­li­za­rea unui cen­tru ino­va­tiv de in­for­ma­re tu­ris­ti­că, ast­fel încât ele­vii să co­nști­en­ti­ze­ze pa­tri­mo­ni­ul nați­o­nal din ju­rul lor. Yo­ut­hbank – de la ti­neri, pen­tru co­mu­ni­ta­te. Își do­rește să su­sți­nă fi­nan­ciar echi­pa Yo­tuh­bank Fă­gă­raș, ca­re cu­prin­de 25 de li­ce­eni vo­lun­tari. Sunt li­ce­an, dez­bat pen­tru a mă înțe­le­ge. Înfi­i­nța­rea unui club de dez­ba­te­re și ora­to­rie, un­de ele­vii să obți­nă com­pe­te­nțe de ana­li­ză și ar­gu­men­ta­re.

Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te în Ro­mânia, ală­turi de Ame­ri­can Co­un­cils for Inter­na­ti­o­nal Edu­ca­ti­on or­ga­ni­ze­a­ză, pe 4 apri­lie, proi­ec­tul 4/4 pen­tru pri­e­teni. Ei spe­ră ca gându­ri­le ex­pri­ma­te de ac­ti­vis­tul ame­ri­can Mar­tin Lut­her King, Jr.: „Între­ba­rea cea mai ur­gen­tă și in­sis­ten­tă a vi­eții es­te: ce faci pen­tru cei­la­lți?”, să ne in­spi­re. Pe 4 apri­lie 2018, oa­me­nii sunt in­vi­tați să de­di­ce o par­te din tim­pul lor ce­lor­la­lți – pri­e­te­ni­lor, co­mu­ni­tății, șco­lii – şi să fa­că o fap­tă bu­nă. Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii săr­bă­to­resc lu­na vo­lun­ta­ria­tu­lui chiar în apri­lie, iar zi­ua de 4 nu es­te ale­a­să întâmplă­tor. Atunci se co­me­mo­re­a­ză și 50 de ani de la tre­ce­rea în ne­fi­i­nță a lui Mar­tin Lut­her King Jr. Sunt încu­ra­ja­te eveni­men­te­le de vo­lun­ta­riat din toa­te ari­i­le te­ma­ti­ce: edu­cație, me­di­ul încon­ju­ră­tor, ca­ri­ta­te etc.

VO­LUN­TA­RIAT

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.