Mo­dă și res­pon­sa­bi­li­ta­te

Marie Claire (Romania) - - News -

La­cos­te a re­nu­nțat pen­tru o pe­ri­oa­dă la lo­go­ul său ico­nic (cro­co­di­lul) de pe toa­te tri­co­u­ri­le po­lo, pen­tru a tra­ge un sem­nal de alar­mă că anu­mi­te spe­cii de ani­ma­le sunt pe ca­le de dis­pa­riție. Bran­dul fra­nțu­zesc a încheiat un par­te­ne­riat cu Inter­na­ti­o­nal Uni­on for Con­ser­va­ti­on of Na­tu­re (IUCN) și a scos pe piață tri­co­uri cu ze­ce ti­puri de ani­ma­le di­fe­ri­te în pe­ri­col de dis­pa­riție, cum ar fi pa­pa­ga­lul Ka­ka­po sau ti­grul Su­ma­tran. Doar 1 775 de tri­co­uri po­lo vor fi dis­po­ni­bi­le și vor pu­tea fi cum­pă­ra­te on­li­ne, la prețul de 183 de do­lari. Cam­pa­nia a fost lan­sa­tă în tim­pul Săp­tă­mânii Mo­dei de la Pa­ris.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.