For­ma ru­i­ne­lor De Juan Ga­bri­el Vásquez

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Un băr­bat e ares­tat în Bo­go­tá pen­tru că a încer­cat să fu­re din vi­tri­nă cos­tu­mul gău­rit de gloan­ţe al lui Jor­ge Eliécer Gai­tán, unul din­tre cei mai cha­ris­ma­tici po­li­ti­ci­eni din is­to­ria Co­lum­bi­ei, asa­si­nat în tim­pul cam­pa­ni­ei pre­zi­den­ţia­le din 1948. Scri­i­to­rul, de­venit na­ra­tor și mai tîrziu in­ves­ti­ga­tor, po­ves­tește cum a ajuns să-l cu­noas­că pe acest băr­bat, Car­los Car­bal­lo, și să fie atras de ob­se­sia lui pen­tru tre­cu­tul vi­o­lent al ţă­rii. Edi­tu­ra Po­li­rom

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.