FESTIN ci­ne­ma­to­gra­fic TIFF

Marie Claire (Romania) - - Festival -

Anul tre­cut, pes­te 130 000 de oa­meni s-au bu­cu­rat de eveni­men­te­le TIFF (proi­e­cții, ex­po­ziții, con­cer­te) și 1 200 de re­gi­zori, ac­tori, dis­tri­bu­i­tori, age­nți de vânzări, pro­du­că­tori și pro­gra­ma­tori de fes­ti­val au vi­zi­tat Clu­jul. Prin­tre fil­me­le de­ja anu­nța­te de or­ga­ni­za­tori, în pro­gram se nu­mă­ră Fox­trot (câști­gă­tor al Leu­lui de Argint la Ve­neția, re­gia Sa­muel Maoz), Lon­ging ( Pre­mi­ul Pu­bli­cu­lui la fes­ti­va­lu­ri­le de la Ve­neția și Ie­ru­sa­lim, re­gia Sa­vi Ga­bi­zon), Giant (Pre­mi­ul Ju­ri­u­lui la San Se­bas­tian, re­gia Jon Ga­ra­no și Jo­se Mari Go­e­na­ga), A Sort of Fa­mi­ly (Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun Sce­na­riu la San Se­bas­tian, re­gia Di­e­go Ler­man), dar și do­cu­men­ta­rul șo­cant Ca­ni­ba (re­gi­zat de an­tro­po­lo­gii Lu­ci­en Cas­taing-tay­lor și Ve­re­na Pa­ra­vel). La 100 de ani de la naște­rea lui Ingmar Ber­gman (1918-2007), Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia or­ga­ni­ze­a­ză, cu spri­ji­nul Amba­sa­dei Sue­di­ei în Ro­mânia, o am­plă re­tros­pec­ti­vă de­di­ca­tă le­gen­da­ru­lui re­gi­zor și sce­na­rist sue­dez. O se­le­cție de șap­te fil­me din ca­ri­e­ra sa, proas­păt res­tau­ra­te di­gi­tal, și o ex­po­ziție mul­ti­me­dia des­pre in­flue­nța lui în mo­dă și ar­tă vor fi pre­zen­ta­te pen­tru pri­ma da­tă în Ro­mânia, într- un pro­gram in­ti­tu­lat Clo­seup Ingmar Ber­gman. #Ber­gman100 re­pre­zin­tă ce­le­bra­rea la ni­vel mon­dial a Cen­te­na­ru­lui Ingmar Ber­gman. Per­so­na­li­ta­te mar­can­tă a ci­ne­ma­to­gra­fi­ei mon­dia­le și unul din­tre cei mai mari ar­tiști ai se­co­lu­lui al Xx-lea, ci­neas­tul sue­dez a re­a­li­zat de-a lun­gul ca­ri­e­rei în te­a­tru și ci­ne­ma nu mai puțin de 60 de fil­me ( Fan­ny și Alexander, Va­ra mea cu Mo­ni­ka, Fra­gii săl­ba­tici, A șap­tea pe­ce­te, Per­so­na, Sa­ra­band). Trei din­tre aces­tea au fost pre­mia­te cu Osca­rul pen­tru cel mai bun film străin de că­tre Aca­de­mia Ame­ri­ca­nă de Film, Ber­gman însuși fi­ind dis­tins cu un Oscar oma­gial în 1971. Invi­ta­tul spe­cial pre­miat pen­tru între­a­ga ca­ri­e­ră es­te re­gi­zo­rul István Sza­bó. Es­te unul din­tre cei mai im­por­ta­nți ci­neaști ai ul­ti­me­lor de­ce­nii, ope­ra lui fi­ind re­cu­nos­cu­tă pen­tru ma­ni­e­ra în ca­re ex­plo­re­a­ză in­flue­nța fe­no­me­ne­lor po­li­ti­ce și is­to­ri­ce asu­pra in­di­vi­zi­lor. Fil­mul său Mep­his­to (1981) a fost pre­miat cu un Oscar în 1982, fi­ind pri­ma pro­du­cție un­ga­ră ca­re a reușit să atin­gă ace­as­tă per­for­ma­nță.

la Ediția cu nu­mă­rul 17 a Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia va avea loc între 25 mai și 3 iu­nie, la Cluj. Pen­tru ze­ce zi­le și ze­ce no­pți, CINEFILII LO­CA­LI se vor întâlni cu cei din toa­tă lu­mea, în ca­drul unui eveni­ment ca­re A CĂ­PĂ­TAT pro­po­rții im­pre­si­o­nan­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.