No­uă fațe­tă a fe­mi­ni­tății

Întru­chi­pat de Ange­li­na Jo­lie, ac­triță, re­gi­zor, ma­mă și fe­meie in­de­pen­den­tă, ge­ne­roa­să și de­vo­ta­tă, Mon Guer­lain Eau de Par­fum Flo­ra­le es­te un tri­but adus fe­mi­ni­tății mo­der­ne.

Marie Claire (Romania) - - Style Of The Month -

Anul tre­cut, pe 23 ia­nua­rie, ca­sa Guer­lain a ui­mit pe toa­tă lu­mea atunci când a anu­nțat că Ange­li­na Jo­lie, o ac­triță pe ca­re nu o ve­zi în mul­te cam­pa­nii pu­bli­ci­ta­re, es­te mu­za lui Thi­er­ry Was­ser pen­tru no­ul par­fum, Mon Guer­lain. De atunci și până acum am aflat mo­ti­ve­le aces­tei aso­ci­eri, pre­cum și con­cep­tul ima­gi­nat de brand și de ma­es­trul par­fu­mi­er, ple­când de la ide­ea unui par­fum cu no­te­le unei fe­mei și evo­când, ast­fel, ale­ge­ri­le, emoți­i­le și vi­se­le ca­re tra­duc fe­mi­ni­ta­tea mo­der­nă. Anul aces­ta, Guer­lain, un pi­o­ni­er în par­fu­me­ria mo­men­tu­lui și un nu­me pa­ri­zian de re­fe­ri­nță în in­dus­tria ese­nțe­lor, săr­bă­to­rește 190 de ani de exis­te­nță, no­ul Mon Guer­lain Eau de Par­fum Flo­ra­le fi­ind în cen­trul aces­tei ani­ver­sări. Ini­ma par­fu­mu­lui evi­de­nția­ză fe­mi­ni­ta­tea ab­so­lu­tă, cu­vânt aso­ciat cu fra­gi­li­ta­te și fo­rță de­o­po­tri­vă, iar Ange­li­na ră­mâne în ro­lul de ima­gi­ne per­fec­tă. „Fe­meia de azi es­te împli­ni­tă, con­for­ta­bi­lă în pro­pria pi­e­le și a ști­ut ce ale­geri să fa­că în viață. Ea a des­co­pe­rit fe­ri­ci­rea, fri­ca și tris­tețea în că­lă­to­ria sa de au­to­cu­noaște­re. Toa­te aces­te emoții au con­tri­bu­it la per­soa­na ca­re es­te acum: re­a­li­za­tă, pu­ter­ni­că, in­de­pen­den­tă și li­be­ră, îmbrățișând fi­e­ca­re sta­re in­te­ri­oa­ră”, a de­cla­rat Ange­li­na Jo­lie. Acest nou bu­chet ol­fac­tiv ex­plo­re­a­ză jux­ta­pu­ne­rea a pa­tru flori al­be prin­ci­pa­le, în mod egal de fru­moa­se, preți­oa­se și de­li­ca­te, pen­tru a dez­vă­lui no­ua fațe­tă a fe­mi­ni­tății ac­tua­le, mai ra­di­oa­să, mai fresh și mai ener­gi­că. „Pen­tru ace­as­tă com­po­ziție, am vrut să ne con­cen­trăm pe no­te­le flo­ra­le și am cre­at par­fu­mul ca un bu­chet de flori al­be, cu ac­cen­tul pus pe ia­so­mia sam­bac, sem­nă­tu­ra par­fu­mu­lui Mon Guer­lain”, ex­pli­că Del­phi­ne Jelk, cea ca­re a con­tri­bu­it la cre­a­rea Mon Guer­lain Eau de Par­fu­me Flo­ra­le, împreu­nă cu par­fu­mi­e­rul prin­ci­pal, Thi­er­ry Was­ser. „Fațe­ta înso­ri­tă, lu­mi­noa­să și de­li­ca­tă a fe­mi­ni­tății es­te ex­pri­ma­tă prin su­pra­do­za de ia­so­mie”, adau­gă or­ches­tra­to­rul Was­ser. Cre­at du­pă ce­le mai mo­der­ne stan­dar­de în par­fu­me­rie, Mon Guer­lain Eau de Par­fum Flo­ra­le are, ca punct de ple­ca­re, va­ni­lia, cu va­le­nțe­le sa­le cal­de, sen­zua­le și ori­en­ta­le, la ca­re se adau­gă ia­so­mia sam­bac, mai pro­nu­nța­tă acum, in­gre­di­ent ce con­fe­ră de­li­ca­tețe și lu­mi­no­zi­ta­te, și bu­jo­rul, cu ale sa­le accen­te ver­zi, bo­ta­ni­ce. Des­chi­de­rea es­te su­bli­nia­tă de Car­la-la­van­da, floa­re ce evo­că o zi înso­ri­tă în su­dul Fra­nței, cânte­cul ci­ca­de­lor, pri­ve­liștea cap­ti­van­tă a câmpu­ri­lor și mi­ro­sul pu­ter­nic și so­lar. Sti­cla par­fu­mu­lui se bu­cu­ră de ace­e­ași per­fe­cți­u­ne, fi­ind proi­ec­ta­tă du­pă mo­de­lul ico­nic al lui Ga­bri­el Guer­lain, ca­re și-a unit fo­rța cre­a­ti­vă cu bran­dul Bac­ca­rat, în 1908. Sim­plă și ele­gan­tă, amin­tește de re­ci­pi­en­tul unui al­chi­mist, nu­me­le „qua­dri­lo­be” ple­când de la do­pul for­mat din­tr-o bu­ca­tă so­li­dă, obți­nu­tă din­tr-o for­mă cu pa­tru lo­bi. Astă­zi, oma­gi­ul adus fe­mi­ni­tății es­te re­pre­zen­tat de uni­rea con­tras­te­lor ex­pri­ma­te de li­ni­i­le drep­te și for­ma cur­be­lor.

No­ul par­fum al Ange­li­nei es­te dis­po­ni­bil de­ja în ma­ga­zi­ne.

În apri­lie, fru­mu­sețea ca­pă­tă va­le­nțe in­ge­nue, de­li­ca­te, în spi­ri­tul pri­mă­ve­rii, iar ru­ti­na de îngri­ji­re a pi­e­lii tre­bu­ie să tre­a­că la un alt ni­vel, cel în ca­re fac­to­rul sen­zo­rial ocu­pă un loc pri­mor­dial. Din­co­lo de secrete și tru­curi ese­nția­le de be­au­ty, te in­vi­tăm să des­co­peri și cum se de­cli­nă uni­ver­sul ol­fac­tiv în acest mo­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.