VA­CA­NȚĂ

Marie Claire (Romania) - - Lifestyle -

Într-o ța­ră atât de fru­moa­să cum e Gre­cia ai me­reu ce­va nou de des­co­pe­rit. O in­su­lă mi­cuță și săl­ba­ti­că, lo­curi ce­le­bre în toa­tă lu­mea pen­tru fru­mu­sețea lor sau oa­ze în ca­re ești răs­fățat și în ca­re gă­sești tot ce ai ne­voie pen­tru o va­ca­nță cu ade­vă­rat reuși­tă. Noi am des­co­pe­rit o ast­fel de oa­ză în Ou­ra­no­u­po­lis, aproa­pe de Sa­lo­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.