Re­e­se Whi­ter­spoon, des­pre cum e să fii fe­meie la Hol­ly­wood

A câști­gat NU­ME­ROA­SE PRE­MII, es­te și pro­du­că­toa­re. Con­du­ce do­uă din­tre COM­PA­NI­I­LE SA­LE și, mai nou, es­te im­pli­ca­tă Time’s Up, în mișca­rea ÎMPO­TRI­VA HĂRȚUIRILOR se­xua­le de la Hol­ly­wood. Lu­na ace­as­ta, Re­e­se Witherspoon joa­că în Sf-ul O bu­clă în timp, am î

Marie Claire (Romania) - - Sumar - DE ANNE FULENWIDER. FO­TO­GRA­FII DE THO­MAS WHI­TE­SI­DE

M- am îndră­gos­tit pri­ma oa­ră de Re­e­se Witherspoon când am vă­zut- o pe ho­lu­ri­le Fa­cul­tății de Drept de la Har­vard, în 2001, în ro­lul lui Elle Woods, din pe­li­cu­la Blon­da de la Drept. Un rol ca­re spul­be­ră pre­ju­de­căți­le des­pre fap­tul că fe­mei­le ma­chia­te și îmbră­ca­te du­pă ul­ti­ma mo­dă nu sunt și in­te­li­gen­te. De atunci, i-am ur­mă­rit evo­luția con­stant. A câști­gat un Oscar pen­tru ro­lul Ju­ne Cash, din Walk the li­ne (2005), a fă­cut per­for­ma­nță cu ro­lul din Săl­bă­ti­cie (2014), iar re­cent am pe­tre­cut o sâmbă­tă între­a­gă ur­mă­rind Pre­mi­i­le Emmy și Glo­bu­ri­le de Aur – Ma­ri­le min­ci­uni ne­vi­no­va­te, se­ria­lul în ca­re joa­că, a câști­gat mai mul­te pre­mii. Re­e­se es­te pro­du­că­toa­rea se­ria­lu­lui, dar și a fil­me­lor Săl­bă­ti­cie și Fa­ta dis­pă­ru­tă (2014). Deși com­pa­nia sa de pro­du­cție (Hel­lo Sun­shi­ne) es­te re­la­tiv no­uă pe piață, a pro­dus des­tul de mul­te fil­me până acum. Ma­ma ei i-a spus, la un mo­ment dat, că da­că vrea ca un lu­cru să fie bi­ne fă­cut, tre­bu­ie fă­cut cu mâna sa. Re­e­se și-a dat se­a­ma că exis­tă prea puți­ne ro­luri con­sis­ten­te pen­tru fe­mei și a înce­put să-și cre­e­ze sin­gu­ră opor­tu­ni­tăți­le, să des­co­pe­re și alte ac­trițe ta­len­ta­te. Acum are în des­fășu­ra­re 23 de proi­ec­te, e aproa­pe un mi­ra­col că încă gă­sește timp să se ocu­pe de bran­dul Dra­per Ja­mes și de un club de car­te pe Insta­gram. Când am aflat că joa­că în fil­mul O bu­clă în timp, o adap­ta­re de Ava Du Ver­nay du­pă car­tea mea pre­fe­ra­tă, m-am ofe­rit să-i iau chiar eu un in­ter­viu.

ANNE FULENWIDER: Ai vor­bit des­pre fap­tul că te mândrești că ești am­biți­oa­să. De un­de-ți vi­ne am­biția?

RE­E­SE WITHERSPOON: Soțul meu, Jim Toth, mă spri­ji­nă foar­te mult. El lu­cre­a­ză la CAA (Cre­a­ti­ve Agent Agen­cy) și îmi spu­ne me­reu: „De ce nu suni la per­soa­na ca­re se ocu­pă de com­pa­nie și nu încerci să dis­cuți cu ea?” M-a încu­ra­jat me­reu să fiu des­chi­să, să spun ce gândesc. Și Oprah m-a încu­ra­jat să fiu cea mai bu­nă ver­si­u­ne a mea, încă di­nain­te să o cu­nosc, prin clu­bu­ri­le ei de car­te și oa­me­nii pe ca­re i-am vă­zut la ea în emi­si­u­ne. A avut o in­flue­nță foar­te ma­re asu­pra mea, ca fe­meie de afa­ceri. Sunt ob­se­da­tă de „O bu­clă în timp”. Am ci­tit- o cu fi­i­ca mea, acum un an, și mi-a plă­cut la ne­bu­nie. N- o mai ci­ti­sem de pe la un­spre­ze­ce ani. Ai ci­tit- o când erai co­pil? Am ci­tit-o în cla­sa a VI-A, mi-a plă­cut mult. Îmi ima­gi­nam că sunt Meg Mur­ry. Nu prea știam atunci pe ce lu­me sunt, un­de e lo­cul meu în lu­me. Știam că exis­tă lo­curi și idei mai mari de­cât ce­le din orașul în ca­re mă năs­cu­sem, iar car­tea asta mi-a dat sen­ti­men­tul că pot să fac lu­cruri mă­rețe, că pot să fac par­te din­tr-o po­ves­te im­por­tan­tă. Es­te o car­te ne­ce­sa­ră pen­tru co­pii, pen­tru că îi învață că pot schim­ba lu­mea în ca­re trăi­esc da­că își schim­bă gândi­rea. Că și atunci când ești încon­ju­rat de întu­ne­ric, poți să in­voci lu­mi­na. Îmi pla­ce le­cția asta. Și mă du­ce cu gândul la ce se întâmplă acum, la scan­da­lul le­gat de hă­rțu­i­ri­le se­xua­le. Toa­te in­dus­tri­i­le au fost atin­se. Oa­meni cu­ra­joși au avut pu­te­rea să vor­be­as­că des­chis, iar acum sun­tem mar­to­rii unor schim­bări și ai unor dez­vă­lu­iri. Ai fost sur­prin­să de fap­tul că po­vești­le des­pre hă­rțu­i­rea se­xua­lă au ieșit la ive­a­lă în atât de mul­te zo­ne și in­dus­trii, nu doar la Hol­ly­wood? Din pă­ca­te, nu m- a șo­cat ni­mic din punc­tul ăsta de ve­de­re. De când mă știu, fe­mei­le au vor­bit des­pre asta în in­ti­mi­ta­tea că­mi­ne­lor sau la mun­că. E doar in­cre­di­bil că mass-me­dia și lu­mea a înce­put să ne as­cul­te și să ne cre­a­dă. M- au im­pre­si­o­nat în mod spe­cial po­vești­le fe­mei­lor de la Ford Mo­tor și ale co­le­ge­lor me­le din in­dus­tria fil­mu­lui, ca­re au po­ves­tit ce li s- a întâmplat, fă­ră să ai­bă ni­mic de câști­gat din asta. De ce cre­zi că oa­me­nii au tă­cut atât de mult timp pe acest su­bi­ect al hă­rțu­i­rii se­xua­le? Ma­jo­ri­ta­tea fe­mei­lor ca­re au încer­cat să atra­gă ate­nția asu­pra lu­cru­ri­lor de ge­nul ăsta au fost stig­ma­ti­za­te sau chiar și-au pi­er­dut lo­cul de mun­că. Pur și sim­plu nu avea ni­ci­un sens să vor­bești da­că re­zul­ta­tul con­sta într-o pe­de­ap­să. Din acest mo­tiv am lu­crat atât de mult pen­tru iniția­ti­va Time’s Up, împreu­nă cu 400 de fe­mei din in­dus­tria fil­mu­lui – strângem bani pen­tru fe­mei­le ca­re se află în aces­te si­tuații. Încer­căm să aju­tăm toa­te fe­mei­le și băr­bații ca­re au suferit abu­zuri, dis­cri­mi­nări sau au fost hă­rțu­iți. Cre­zi că vom ve­dea o schim­ba­re re­a­lă? Simt o schim­ba­re ma­re. Văd oa­meni ca­re au tă­cut până acum și ca­re acum și-au fă­cut cu­raj să ia­să în față în față și să vor­be­as­că, chiar da­că vo­ci­le lor tre­mu­rau, așa cum a tre­mu­rat și vo­cea mea când mi-am spus po­ves­tea. (La un eveni­ment, toam­na tre­cu­tă, Re­e­se a po­ves­tit des­pre cum a fost hă­rțu­i­tă se­xual, in­clu­siv de un re­gi­zor, când avea doar 16 ani.) Li­de­rii fe­mi­nini din toa­te in­dus­tri­i­le tre­bu­ie să vor­be­as­că în lo­cul ce­lor fă­ră vo­ce, tă­cuți. Tre­bu­ie să cre­ăm o cul­tu­ră mai echi­li­bra­tă, în ca­re fe­mei­le și oa­me­nii de cu­loa­re au ac­ces la con­du­ce­re. Am amânat prea mult acest lu­cru. Oa­me­nii nu știu cum pot schim­ba aces­te lu­cruri. Dar poți aștep­ta ca lu­cru­ri­le să se schim­be și du­pă lo­cul în ca­re ale­gi să-ți faci cum­pă­ră­tu­ri­le. Toți tre­bu­ie să fim mai ate­nți la com­pa­ni­i­le pen­tru ca­re lu­crăm – con­su­ma­to­rul es­te foar­te im­por­tant în lu­mea în ca­re trăim. Sunt com­pa­nii ca­re stau foar­te bi­ne la ca­pi­to­lul di­ver­si­ta­te. Aces­te in­dus­trii sunt în crește­re, iar abu­zu­ri­le scad atunci când exis­tă mai mult echi­li­bru în con­du­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.