Alb-ne­gru la bi­rou

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Du­pă ce a încheiat pri­mul și cel mai ma­re pro­gram de ar­tă în spați­ul pu­blic din Ro­mânia, „Proi­ect 1990”, tran­sfor­mând so­clul din Piața Pre­sei Li­be­re, aco­lo un­de înain­te de Re­vo­luție tro­na sta­tu­ia lui Le­nin, într-un spațiu de ex­pu­ne­re cu ca­rac­ter tem­po­rar, Ioa­na Ci­o­can a înce­put o altă re­vo­luție, nu­mi­tă Art Sa­fari Bu­cu­rești. Un eveni­ment unic în Ro­mânia, ca­re își pro­pu­ne să adu­că ar­ta mai aproa­pe de pu­blic și să pla­se­ze Bu­cu­rești­ul pe har­ta ma­ri­lor ca­pi­ta­le ar­tis­ti­ce eu­ro­pe­ne.

Ioa­na Ci­o­can, di­rec­tor ge­ne­ral al Art Sa­fari și cu­ra­tor de ar­tă in­de­pen­dent, des­crie într-un in­ter­viu pen­tru Ma­rie Claire cum a evo­luat sce­na de ar­tă ro­mâneas­că, ce o mo­ti­ve­a­ză zi de zi în de­mer­sul ei (plin de pro­vo­cări) de po­pu­la­ri­za­re a ar­tei, dar și ce no­u­tăți ne adu­ce ediția ani­ver­sa­ră de 5 ani a Art Sa­fari, ca­re va avea loc între 11 și 20 mai, în Piața Ge­or­ge Enes­cu din Bu­cu­rești.

De ce ai ales o ca­ri­e­ră în ar­tă?

La fel ca mu­zi­ca, ar­ta vi­zua­lă es­te o pa­si­u­ne ca­re înce­pe din co­pi­lă­rie. Așa a fost și în ca­zul meu. Încă de la gră­di­niță, pă­ri­nții mei au ob­ser­vat afi­ni­ta­tea mea față de pic­tu­ră și m-au spri­ji­nit întru to­tul: am ur­mat mai mul­te cer­curi de pic­tu­ră, apoi Li­ceul de Ar­tă To­nit­za din Bu­cu­rești și Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Arte (pe atunci, în ca­li­ta­te de stu­dent, mai târziu ca pro­fe­sor). Am avut no­ro­cul să câștig și câte­va bur­se im­por­tan­te în străi­nă­ta­te, la in­sti­tuții pres­ti­gi­oa­se din do­me­ni­ul ar­tei, pre­cum Cen­tral St. Mar­tins (UK), Den­mar­ks De­sig­nsko­le (DK) și Ra­ven­sbo­ur­ne Col­le­ge of Art (UK). Acum, când nu fac ma­na­ge­ment pen­tru Art Sa­fari Bu­cu­rești, mă de­dic tot ar­tei, fie în ca­li­ta­te de cu­ra­tor in­de­pen­dent pen­tru ar­tiști din ța­ră sau din străi­nă­ta­te, fie ca lec­tor la con­fe­ri­nțe pe te­me cul­tu­ra­le și ar­tis­ti­ce. Dar în pe­ri­oa­da ace­as­ta a anu­lui, un lu­cru e si­gur: Art Sa­fari Bu­cu­rești îmi so­li­ci­tă 100% ate­nția.

Ca­re a fost cea mai ma­re pro­vo­ca­re din ca­ri­e­ră, până acum?

În va­ra lui 2014, ime­diat du­pă închei­e­rea „Proi­ect 1990” și înce­pe­rea lucrărilor la inu­ti­lul mo­nu­ment „Ari­pi” din Piața Pre­sei Li­be­re, cu­ra­to­rul Dia­na Do­chia, di­rec­to­rul Art Sa­fari 2014, mi-a lan­sat in­vi­tația de a pre­lua con­du­ce­rea Pa­vi­li­o­nu­lui de Ar­tă Bu­cu­rești – Art Sa­fari. Pe de o par­te, eram co­nști­en­tă că piața de ar­tă din Ro­mânia era foar­te mi­că, dar pe de

altă par­te, mai știam și că avem ga­le­riști buni și ar­tiști en­tu­ziaști, dor­nici să-și vândă lucrările. Nu în ul­ti­mul rând, ve­de­am o opor­tu­ni­ta­te imen­să la ni­vel de pu­blic, ca­re nu era obișnu­it să vi­zi­te­ze ex­po­ziții, dar cu po­te­nțial fan­tas­tic de împri­e­te­ni­re cu ar­ta. Și mai ve­de­am și opor­tu­ni­ta­tea de a schim­ba ce­va la ni­vel de stra­te­gie a au­to­ri­tăți­lor, ast­fel încât cul­tu­ra și ar­ta să nu mai fie înca­dra­te me­reu la ca­pi­to­lul pi­er­deri. Așa că am ac­cep­tat ace­as­tă pro­vo­ca­re, iar când am anu­nțat că vom ți­ne Art Sa­fari în ga­ra­jul Ci­clop (în mai 2015), nu ne-a cre­zut ni­meni. Pă­rea cu ade­vă­rat impo­si­bil să or­ga­ni­zăm o ex­po­ziție de ar­tă de ma­re am­ploa­re într-un ga­raj gri și po­no­sit! Ia­tă că pre­di­cți­i­le ne­ga­ti­ve nu s-au ade­ve­rit. Am avut un suc­ces ră­su­nă­tor atunci – 20 000 de vi­zi­ta­tori –, iar acest lu­cru ne-a dat cu­raj să con­ti­nuăm. În mai 2016, am or­ga­ni­zat cea mai ma­re ex­po­ziție de­di­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Da­da din Ro­mânia, cu lu­crări din pa­tri­mo­ni­ul a 16 mu­zee și din 21 de co­le­cții pri­va­te din Ro­mânia și din străi­nă­ta­te. Am adus atunci 25 000 de vi­zi­ta­tori în Pa­la­tul Da­ciaRo­mânia de pe Lip­scani, de lângă Ban­ca Nați­o­na­lă, o altă clă­di­re su­per­bă, dar ui­ta­tă a Bu­cu­rești­u­lui. Art Sa­fari a fă­cut po­si­bi­le mul­te lu­cruri im­po­si­bi­le! De la ediție la ediție, nu­mă­rul vi­zi­ta­to­ri­lor a cres­cut, ast­fel că anul tre­cut, aproa­pe 28 000 de vi­zi­ta­tori au tre­cut pra­gul Ga­le­ri­i­lor Kret­zu­les­cu de lângă Mu­zeul Nați­o­nal de Ar­tă al Ro­mâni­ei. Anul aces­ta, ne întoar­cem în Piața Ge­or­ge Enes­cu, un­de a avut loc pri­ma ediție Art Sa­fari, cu un obi­ec­tiv și mai am­biți­os: 50 000 de vi­zi­ta­tori și 2 500 de co­pii par­ti­ci­pa­nți în ca­drul pro­gra­mu­lui edu­cați­o­nal.

Ca­re es­te con­cep­tul și ca­re sunt obi­ec­ti­ve­le?

Art Sa­fari Bu­cu­rești es­te un eveni­ment prin ca­re ne-am asu­mat ro­lul de a adu­ce ar­ta mai aproa­pe de oa­meni, de a des­chi­de un dia­log re­al între co­le­cți­o­nari, ar­tiști și oa­me­nii ca­re iu­besc ar­ta. Un pa­vi­li­on de ar­tă pop-up ca­re po­po­sește în di­ver­se lo­curi din oraș cu încăr­că­tu­ră sim­bo­li­că și le re­dă pu­bli­cu­lui prin in­ter­me­di­ul ar­tei. De altfel, una din com­po­nen­te­le im­por­tan­te de până acum a fost rein­tro­du­ce­rea în cir­cu­i­tul ur­ban a spa­ţi­i­lor aban­do­na­te: Ga­le­ri­i­le Kret­zu­les­cu, în 2017, și Pa­la­tul Da­cia-ro­mânia, în 2016. De­si­gur, în fi­nal pri­vim cu nos­tal­gie cum mi­i­le de me­tri de pe­re­ţi ri­di­ca­ţi de noi dis­par și spa­ţi­ul își pi­er­de via­ţa din nou … De ace­ea, ne-ar plă­cea ta­re mult să pu­tem ră­mâne într-un loc, mai ales că zo­na cen­tra­lă are ne­voie de un spa­ţiu mul­ti­func­ţi­o­nal cul­tu­ral. Art Sa­fari mai înse­am­nă și o ex­po­ziție cen­tra­lă de­di­ca­tă ar­tei con­tem­po­ra­ne, cu­ra­to­ria­tă în fi­e­ca­re an de un cu­ra­tor inter­nați­o­nal pres­ti­gi­os, o ex­po­ziție mu­ze­a­lă, cu ope­re din pa­tri­mo­ni­ul mu­ze­e­lor din toa­tă ța­ra, pre­cum și din co­le­cții pri­va­te nați­o­na­le și in­ter­nați­o­na­le, un pro­gram inter­nați­o­nal re­a­li­zat în par­te­ne­riat cu am­ba­sa­de­le și un pro­gram edu­cați­o­nal, de­di­cat co­pi­i­lor și fa­mi­li­i­lor. Fru­mu­sețea Art Sa­fari es­te fap­tul că adu­ce pu­bli­cu­lui ge­ne­ral lu­crări pe ca­re poa­te unii din­tre oa­meni nu ar fi avut ni­ci­o­da­tă oca­zia să le va­dă, cu atât mai puțin în ace­lași loc.

Cum a in­flue­nțat Art Sa­fari Bu­cu­rești con­su­mul de ar­tă și re­pu­tația Ro­mâni­ei în acest do­me­niu pe plan inter­nați­o­nal?

Una din­tre ce­le mai im­por­tan­te con­fir­mări ale suc­ce­su­lui es­te fap­tul că, anul tre­cut, Art Sa­fari Bu­cu­rești a atras ate­nția au­to­ri­tăți­lor și a fă­cut obi­ec­tul Ba­ro­me­tru­lui de Con­sum Cul­tu­ral re­a­li­zat de Institutul Nați­o­nal pen­tru Cer­ce­ta­re și For­ma­re Cul­tu­ra­lă din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii. Doar Art Sa­fari și Mu­zeul Nați­o­nal de Ar­tă Con­tem­po­ra­nă al Ro­mâni­ei au fost stu­dii de caz, în ur­ma că­ro­ra s-a sta­bi­lit ni­ve­lul con­su­mu­lui cul­tu­ral din Ro­mânia. La ca­re se adau­gă ne­nu­mă­ra­te pre­mii obți­nu­te de Art Sa­fari Bu­cu­rești. În plus, de-a lun­gul ediți­i­lor de până acum, am stârnit in­te­re­sul a ne­nu­mă­ra­te per­so­na­li­tăți de la mu­zee lo­ca­le și in­sti­tuții in­ter­nați­o­na­le, ca­re au venit spe­cial să stu­di­e­ze piața de ar­tă con­tem­po­ra­nă ro­mâneas­că. Am avut vi­zi­ta­tori de la Ta­te Mo­dern, Mu­zeul Be­el­den aan Zee, Co­mi­sia de Cul­tu­ră a Par­la­men­tu­lui din Ba­va­ria, Cu­ra­to­ri­u­mul eu­ro­pe­an al do­sa­ru­lui de can­di­da­tu­ră al Bu­cu­rești­u­lui la ti­tlul de Ca­pi­ta­lă Cul­tu­ra­lă Eu­ro­pe­a­nă 2021, dar și spe­cia­liști din mu­ze­e­le de ar­tă din Stras­bo­urg, Stoc­kholm, Va­rșo­via, Vi­e­na, Hai­fa, Pa­ris, Ha­ga etc.

Ce no­u­tăți ne-ați pre­gă­tit pen­tru ace­as­tă ediție?

2018 es­te un an foar­te im­por­tant. Art Sa­fari Bu­cu­rești împli­nește 5 ani și va fi con­ce­put sub for­ma unui mu­zeu tem­po­rar, ca­re va găz­dui o ex­po­ziție de ar­tă con­tem­po­ra­nă „Art on Sta­ge”, cu­ra­to­ria­tă de Her­vé Mi­ka­e­loff (FR), con­sul­tant al Lo­u­is Vu­it­ton Moët Hen­nes­sy Gro­up, o ex­po­ziție de­di­ca­tă ar­tei ro­mânești de pa­tri­mo­niu „Na­tu­ral-cul­tu­ral”, cu­ra­to­ria­tă de Ali­na Șer­ban, pre­cum și im­por­tan­tul pro­gram edu­cați­o­nal. Toa­te aces­te se vor afla într-un spec­ta­cu­los pa­vi­li­on ex­po­ziți­o­nal, în Piața Ge­or­ge Enes­cu, sem­nat de Atti­la Kim, ar­hi­tect cu o vas­tă ex­pe­ri­e­nță în proi­ec­ta­re de ex­po­ziții cul­tu­ra­le, restaurare și proi­ec­te de ar­hi­tec­tu­ră, Co­mi­sa­rul Ro­mâni­ei la Bi­e­na­la de Ve­neția – ediți­i­le 2015 până în pre­zent. Nu tre­bu­ie să îl ra­tați!

Aran­txa Etche­ver­ria, Blac­kdo­u­bles­truc­tu­re, 2014, pic­tu­ră (205 x 205 x 4 cm, fo­rex, acri­lic, lemn), struc­tu­ra 1 (220 x 160 x 2,5 cm, lemn, acri­lic), struc­tu­ra 2 (170 x 200 x 2,5 cm, lemn, acri­lic)

Con­stan­tin Flon­dor, Că­mașă, 1983, 116 × 89 cm, ulei şi crei­on pe pânză, co­le­cție pri­va­tă

Ion Țu­cu­les­cu, Ochi­i­de­mi­ur­gu­lui, 50,5 × 60 cm, ulei pe pânză, co­le­cție pri­va­tă

Mir­cea Can­tor, Anthro­po­sy­nap­tic, 2015, 450x900 cm, bro­de­rie pe țe­să­tu­ră (că­măși ro­mânești pen­tru fe­mei și băr­bați), in­sta­lația de la Art Ba­sel Unli­mi­ted 2015, © 2015 Mir­cea Can­tor. Toa­te drep­tu­ri­le re­zer­va­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.