Pro­du­se cos­me­ti­ce de ul­ti­mă ge­ne­rație

Un chip reîmpros­pă­tat, TÂNĂR și ul­tra­hi­dra­tat în timp re­cord? Da, es­te po­si­bil, prin in­ter­me­di­ul TEH­NO­LO­GI­EI și al pro­du­se­lor cos­me­ti­ce de ul­ti­mă ge­ne­rație. Ia­tă cum AR TRE­BUI să ara­te ru­ti­na ta de skin­ca­re în 2018

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Sun­tem veșnic în cău­ta­rea so­luți­ei ma­gi­ce în ma­te­rie de îngri­ji­re a pi­e­lii, mai ales din do­ri­nța de a sto­pa pro­ce­se ca des­hi­dra­ta­rea sau îmbă­trâni­rea cu­ta­na­tă. Dar ade­vă­rul es­te că ori­cât te- ai ba­za pe pro­pri­e­tăți­le pro­du­se­lor cos­me­ti­ce, da­că ești stre­sa­tă, obo­si­tă, te lu­pți cu in­som­nia și cu un re­gim de viață ne­să­nă­tos, pro­ble­me­le din viața de zi cu zi tot vor lă­sa ur­me vi­zi­bi­le asu­pra pi­e­lii. Nu o zic eu, ci Katie Brin­dle, un re­pu­tat me­dic der­ma­to­log și fon­da­to­rul me­to­dei Hayo (ca­re se ba­ze­a­ză pe re­a­li­za­rea ma­sa­ju­lui fa­cial cu aju­to­rul unui rol­ler din pi­e­tre de jad). „ Atunci când an­xi­e­ta­tea își spu­ne cu­vântul, or­ga­nis­mul ac­ti­ve­a­ză un sem­nal de alar­mă și di­re­cți­o­nea­ză cir­cu­lația sânge­lui că­tre mușchi, lă­sând țe­su­tu­ri­le pi­e­lii neacoperite. O cir­cu­lație de­fi­ci­ta­ră a sânge­lui înse­am­nă mai puțin oxi­gen și lip­sa nu­tri­e­nți­lor ne­ce­sari. De aici și as­pec­tul us­cat, tern și îmbă­trânit al te­nu­lui”, a ex­pli­cat spe­cia­lis­tul în ca­drul unui con­gres inter­nați­o­nal de be­au­ty. To­tuși, ce es­te de fă­cut, având în ve­de­re că nu pu­tem ale­ge pro­du­se­le și te­ra­pi­i­le fa­cia­le pre­cum bu­ca­te­le din­tr-un me­niu străin, spe­rând că am co­man­dat fe­lul cel mai bun? Ei bi­ne, oda­tă cu pro­gre­sul teh­no­lo­gi­ei și cu pre­o­cu­pa­rea tot mai ma­re a in­dus­tri­ei fru­mu­seții în adap­ta­rea ru­ti­nei de be­au­ty la sti­lul nos­tru de viață, ne pu­tem per­so­na­li­za pro­gra­mul de îngri­ji­re. Evi­dent, ast­fel încât să su­sți­nem efi­ci­ent ne­voi­le spe­ci­fi­ce ale pi­e­lii, chiar și atunci când tre­ce­rea (acer­bă) a tim­pu­lui ne pu­ne bețe-n roa­te. Nu tre­bu­ie de­cât să cauți ace­le in­gre­di­en­te și for­mu­le op­ti­me pen­tru a res­tau­ra ba­ri­e­ra de pro­te­cție a epi­der­mei și pen­tru a su­sți­ne con­stant pro­ce­sul de re­ge­ne­ra­re ce­lu­la­ră, dar și ni­ve­lul ide­al de apă. Noi te aju­tăm să- ți faci or­di­ne în ar­se­na­lul de be­au­ty!

IN­GRE­DI­EN­TE ATENT ALE­SE Pen­tru că ce­ea ce es­te în in­te­ri­o­rul pro­du­su­lui con­te­a­ză cel mai mult, spe­cia­liștii re­co­man­dă să ci­tești cu ate­nție eti­che­te­le și să te asi­guri că sub­sta­nțe­le exis­ten­te în for­mu­le­le de îngri­ji­re re­pre­zin­tă cheia unei epi­der­me ne­te­de și lu­mi­noa­se. Re­cent, am ci­tit car­tea Pau­lei Be­go­un, un gu­ru ame­ri­can în skin­ca­re ( The­bes­tski­no­fyo­ur­li­fes­tar­tshe­re), am aflat ca­re sunt in­gre­di­en­te­le-mi­nu­ne pen­tru un ast­fel de re­zul­tat, le- am tes­tat și ți le lis­tez aici. Anti­o­xi­da­nții (vi­ta­mi­ne­le A, C și E, se­le­niu, be­ta­ca­ro­ten, ce­ai ver­de, ex­tract din sâmburi de stru­guri etc.) au ro­lul de a re­du­ce și pre­ve­ni efec­te­le ne­ga­ti­ve pro­vo­ca­te de ra­di­ca­lii li­beri, ame­li­o­rând to­to­da­tă și in­fla­mați­i­le te­nu­lui. Nu ex­clu­de ele­men­te­le ce re­pa­ră pi­e­lea în pro­fun­zi­me și păs­tre­a­ză apa în țe­su­turi: ce­ra­mi­de, le­ci­ti­nă, acid hia­lu­ro­nic, aci­zi grași, co­la­gen, elas­ti­nă, pro­tei­ne, ami­noa­ci­zi. La fel de im­por­tan­te sunt și in­gre­di­en­te­le de­nu­mi­te su­ges­tiv „ cell- com­mu­ni­ca­ting” (re­ti­nol, pep­ti­de sin­te­ti­ce sau nia­ci­na­mi­de), ce­le ca­re sti­mu­le­a­ză

cre­a­rea unor ce­lu­le noi, să­nă­toa­se. Aci­zii ex­fo­lia­nți, de ti­pul AHA (acid lac­tic, acid gli­co­lic) și BHA (acid sa­li­ci­lic), con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la mi­ni­mi­za­rea po­ri­lor, eli­mi­na­rea ce­lu­le­lor moar­te de la su­pra­fața pi­e­lii și ne­te­zi­rea ri­du­ri­lor. De ase­me­nea, nu ne­gli­ja pro­te­cția so­la­ră în ni­ci­un ano­timp, de­oa­re­ce ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te ( pre­zen­te pe tot par­cur­sul anu­lui) pro­voa­că dis­tru­ge­rea ce­lu­la­ră, deci apli­că zi de zi cre­me cu fil­tru UV.

FOR­MU­LE IN­TE­LI­GEN­TE În pre­zent, din la­bo­ra­toa­re ies nu­me­roa­se pro­du­se cu for­mu­le efi­ca­ce, cre­a­te în spi­ri­tul vre­mu­ri­lor noas­tre, ce ofe­ră pro­mi­si­u­nea unei îngri­jiri atent di­re­cți­o­na­te asu­pra pi­e­lii. De­bu­te­a­ză ritualul cu o mas­că fa­cia­lă ex­press, in­spi­ra­tă de ritualul pre­cis al asia­ti­ce­lor și re­a­li­za­tă din mi­cro­fi­bră, hi­dro­gel, cau­ci­uc cos­me­tic sau bi­o­ce­lu­lo­ză. Ace­as­ta in­fu­ze­a­ză ra­pid pi­e­lea cu in­gre­di­en­te ac­ti­ve ca­re nu se eva­po­ră și nici nu se de­gra­de­a­ză la con­tac­tul cu ae­rul sau pi­e­lea. Apoi mi­ze­a­ză pe fo­rța unui tra­ta­ment con­cen­trat cu un pro­cent op­tim de vi­ta­mi­na C (12,5%), cum es­te Po­wer­ful Stren­ght Li­ne- Re­du­cing Con­cen­tra­te de la Ki­e­hl’s, ast­fel încât chi­pul tău să se bu­cu­re de lu­mi­no­zi­ta­te, tex­tu­ră îmbu­nă­tăți­tă și ri­duri es­tom­pa­te. La ca­pi­to­lul cre­me, opte­a­ză pen­tru tex­turi mul­ti­fun­cți­o­na­le, ca­re nu au cum să dea greș, grație in­fu­zi­ei de sub­sta­nțe bio. De exem­plu, Di­or îmbo­gățește ga­ma Hy­dra Li­fe cu un bal­sam ce cal­me­a­ză, hră­nește și for­ti­fi­că epi­der­ma, da­to­ri­tă ce­lor do­uă in­gre­di­en­te- star: un­tul de nal­bă (me­nți­ne apa în ce­lu­le) și extrac­tul de mușețel (cu­nos­cut pen­tru pro­pri­e­tăți­le de cal­ma­re). Mat­cha Tea Ul­tra-fir­ming Fa­ce Cre­am de la Te­ao­lo­gy re­den­si­fi­că și ca­mu­fle­a­ză con­tu­ru­ri­le feței, prin in­ter­me­di­ul ce­ai­u­lui mat­cha și al unui com­plex ac­tiv din no­uă plan­te ale­se pen­tru pro­pri­e­tăți­le lor de to­ni­fi­e­re, hi­dra­ta­re și lif­ting. Nu în ul­ti­mul rând, Su­bli­ma­ge L’ex­trait de Crème de la Cha­nel ofe­ră ma­gia lon­ge­vi­tății cu­ta­na­te, da­to­ri­tă ex­trac­tu­lui raw, într- o can­ti­ta­te ri­di­ca­tă, de va­ni­lie Pla­ni­fo­lia, ca­re pro­du­ce mo­le­cu­le ex­ce­pți­o­na­le pen­tru a re­ge­ne­ra, re­pa­ra, înti­neri și pro­te­ja pi­e­lea.

INOVAȚII ÎN CEN­TRE­LE DE ÎNFRUMUSEȚARE Dau­ne­le pro­vo­ca­te de sti­lul de viață și de stre­sul oxi­da­tiv pot fi com­bă­tu­te cu suc­ces și cu aju­to­rul pro­ce­du­ri­lor ce res­tau­re­a­ză ba­ri­e­ra de pro­te­cție a pi­e­lii. La Avra Aes­the­tic Insti­tu­te (str. Pa­ris 61A, eta­jul 1), poți încer­ca te­ra­pia Jet-pe­el Fa­cial Hi­dro­der­ma­bra­si­on, ca­re com­bi­nă efi­ci­ent efec­te­le ide­a­le ale hi­dro­der­ma­bra­zi­u­nii cu un coc­ktail de sub­sta­nțe be­ne­fi­ce te­nu­lui. Je­tul inițial de aer re­ce cu­răță în pro­fun­zi­me, în timp ce so­luția sa­li­nă ex­trem de fi­nă de­blo­che­a­ză ce­lu­le­le moar­te și eli­mi­nă, ast­fel, toa­te im­pu­ri­tăți­le. În fun­cție de ne­voi, epi­der­ma va pri­mi apoi un mix cus­to­mi­zat: vi­ta­mi­na C pen­tru lu­mi­no­zi­ta­te, acid hia­lu­ro­nic pen­tru hi­dra­ta­re, ală­turi de ce­lu­le stem și pep­ti­de, pen­tru re­ge­ne­ra­re. Din­co­lo de re­zul­ta­te, tra­ta­men­tul non-in­va­ziv es­te și foar­te scurt (mai puțin de o oră), pu­tând fi efec­tuat chiar și într- o pau­ză de ma­să. Iar pen­tru un boost de oxi­ge­na­re fa­cia­lă de 20 de mi­nu­te (!), treci pra­gul cen­tru­lui Thai­cos­pa (str. Intra­rea Se­vas­to­pol 1), pen­tru Oxy­ge­neo Ne­o­bri­ght, o pro­ce­du­ră ca­re des­fășoa­ră si­mul­tan trei acți­uni vi­ta­le: ex­fo­li­e­re, oxi­ge­na­re și in­fu­za­re de nu­tri­e­nți ac­ti­vi. Teh­no­lo­gia lu­cre­a­ză împreu­nă cu me­ca­nis­me­le cor­pu­lui, pen­tru a oxi­ge­na pi­e­lea și pen­tru a-i asi­gu­ra aces­teia stră­lu­ci­rea și echi­li­brul, cu aju­to­rul vi­ta­mi­ne­lor hi­dra­tan­te și hră­ni­toa­re, dar și al emo­li­e­nți­lor na­tu­ra­li.

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.