Scri­soa­rea lu­nii

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Aștept de fi­e­ca­re da­tă cu ne­răb­da­re și en­tu­ziasm de­sem­na­rea pre­mi­i­lor Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té. E un eveni­ment ca­re încu­nu­nea­ză ce­le mai bu­ne pro­du­se de be­au­ty din lu­me și, to­to­da­tă, ne ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea no­uă, ci­ti­toa­re­lor, de a afla pă­re­rea ex­pe­rți­lor în do­me­ni­ul fru­mu­seții. Nu pot de­cât să mă simt mândră pen­tru că am oca­zia să mă bu­cur de ast­fel de pa­gini – un ade­vă­rat oma­giu adus fru­mu­seții. Mi­ha­e­la C.

Între rai și iad. M-am re­gă­sit într-o bu­nă mă­su­ră în cu­prin­sul aces­tui ar­ti­co­lul. Am înce­put o no­uă re­lație în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv do­uă luni, iar cu fi­e­ca­re zi ce tre­ce, sunt tot mai con­vin­să că sunt prin­să într-o re­lație to­xi­că. Ci­tind ar­ti­co­lul din Ma­rie Claire mi-am con­fir­mat pro­pri­i­le te­meri și am re­a­li­zat că, într-ade­văr, așa e. Nu știu exact ca­re va fi ur­mă­to­rul pas, însă îți mu­lțu­mesc pen­tru că m-ai aju­tat să-mi lim­pe­zesc gându­ri­le și să văd lu­cru­ri­le așa cum sunt. Dia­na B.

Ce­le mai iu­bi­te trei. Am ci­tit cu o re­a­lă plă­ce­re acest ar­ti­col și am fost fas­ci­na­tă să des­co­păr pi­e­se­le pre­fe­ra­te din gar­de­ro­ba ce­lor pa­tru fe­mei pa­si­o­na­te de mo­dă, fi­ind, la rândul meu, îndră­gos­ti­tă de tot ce ți­ne de acest do­me­niu. La­ri­sa V.

Des­pre voi­nță, până la ca­păt. Admir oa­me­nii ca­re lup­tă să-și clă­de­as­că o me­se­rie din pa­si­u­nea lor și nu se dau bă­tuți, in­di­fe­rent câte ob­sta­co­le întâlnesc în dru­mul spre suc­ces. Voi­nța și per­se­ve­re­nța sunt ca­li­tăți ai ce­lor pu­ter­nici, iar Cri­na Sem­ci­uc es­te unul din­tre ei. Cri­na es­te un exem­plu pen­tru ge­ne­rația tână­ră, ca­re tre­bu­ie să se uneas­că și să lup­te pen­tru ide­a­lu­ri­le sa­le, să ră­mână în ța­ră și să-și clă­de­as­că aici un vi­i­tor lu­mi­nos. Avem ne­voie să ci­tim po­vești ase­mă­nă­toa­re cu ale ei, pen­tru a ne mo­ti­va și a re­a­li­za că schim­ba­rea înce­pe cu fi­e­ca­re în par­te, însă împreu­nă sun­tem mai pu­ter­nici. Andre­ea N.

Afri­ca and the ci­ty. Mi-a fă­cut o re­a­lă plă­ce­re să des­co­păr mai mul­te de­ta­lii din cu­li­se­le ce­lui mai de suc­ces se­rial on­li­ne afri­can, An Afri­can Ci­ty. M-am bu­cu­rat să aflu că se­ria­lul abor­de­a­ză su­bi­ec­te ac­tua­le, pre­cum pro­ble­me­le fe­mei­lor afri­ca­ne și pro­mo­va­rea va­lo­ri­lor fe­mi­nis­te, în ge­ne­ral. Un ar­ti­col ca­re mi-a stârnit între­a­ga ad­mi­rație și bu­cu­rie, da­to­ri­tă im­pac­tu­lui be­ne­fic pe ca­re îl are asu­pra ata­tor de mul­te fe­mei. Cris­ti­na L. Au­toa­re­le scri­so­ri­lor au câști­gat unul din­tre ce­le 5 pa­che­te Col­lis­tar Pu­re Acti­ves Anti­cel­lu­li­te Cap­su­les, în va­loa­re de 187 lei fi­e­ca­re. Aces­tea co­nțin 14 cap­su­le an­ti­ce­lu­li­ti­ce, cu ca­fei­nă și es­ci­nă în for­mă pu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.